Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

نامه‌ای منتشر نشده از دکتر علی شریعتی (نشریه «۱۵ خرداد» ـ بهار ۱۳۷۱)

نامه‌ای منتشر نشده از دکتر علی شریعتی

منبع: نشریه «۱۵ خرداد»
تاریخ: بهار ۱۳۷۱

 

مجله فرهنگی، سیاسی، تاریخی ۱۵خرداد به مدیر مسئولی سید حمید روحانی در دو شماره بهار و تابستان-پاییز خود۱۳۷۱(شماره ۷-۸-۹) و در بخش مربوط به اسناد تاریخی ، دستنوشته‌ای از علی شریعتی را تحت عنوان «نامه منتشر نشده‌ای از دکتر علی شریعتی» به چاپ رسانده است. در آغاز این صفحه و در توضیح اینکه این نوشته چیستُ خطاب به کیست و چگونه و از کجا در اختیار مجله قرار گرفته است می خوانیم:

«اخیرا نامه منتشر نشده ای از شریعتی که در سال ۱۳۴۸ نوشته شده است، به دفتر مجله ۱۵ خرداد رسید. چون این نامه تا پایه ای طولانی و مفصل است، چاپ کامل آن در این شماره مجله، شدنی نباشد از این رو، با با پوزش از خوانندگان اندیشمند و پژوهشگر خود، به آوردن بخشی از نامه یاد شده در این شماره بسنده می کنیم، باشد که در فرصت های دیگر، بخش های دیگری از این نامه را در مجله ۱۵ خرداد بتوانیم به چاپ برسانیم. »

(بیشتر…)

نامه‌ای منتشر نشده از دکتر علی شریعتی؛ بخش دوم (نشریه «۱۵ خرداد» ـ تابستان و پاییز ۱۳۷۱)

نامه‌ای منتشر نشده از دکتر علی شریعتی (۲)

منبع: نشریه «۱۵ خرداد»
تاریخ: ۱۳۷۱

 

مجله فرهنگی، سیاسی، تاریخی ۱۵خرداد به مدیر مسئولی سید حمید روحانی در دو شماره بهار و تابستان-پاییز خود۱۳۷۱(شماره ۷-۸-۹) و در بخش مربوط به اسناد تاریخی ، دستنوشته‌ای از علی شریعتی را تحت عنوان «نامه منتشر نشده‌ای از دکتر علی شریعتی» به چاپ رسانده است. در آغاز این صفحه و در توضیح اینکه این نوشته چیستُ خطاب به کیست و چگونه و از کجا در اختیار مجله قرار گرفته است می خوانیم:

«اخیرا نامه منتشر نشده ای از شریعتی که در سال ۱۳۴۸ نوشته شده است، به دفتر مجله ۱۵ خرداد رسید. چون این نامه تا پایه ای طولانی و مفصل است، چاپ کامل آن در این شماره مجله، شدنی نباشد از این رو، با با پوزش از خوانندگان اندیشمند و پژوهشگر خود، به آوردن بخشی از نامه یاد شده در این شماره بسنده می کنیم، باشد که در فرصت های دیگر، بخش های دیگری از این نامه را در مجله ۱۵ خرداد بتوانیم به چاپ برسانیم. »

(بیشتر…)