[]

انتشار خبر فوت دکتر شریعتی در کیهان (۱۳۵۶)

 

 

دکتر علی شریعتی در گذشت

 

گزارشی درباره خروج شریعتی از ایران و مرگ او (تیر ۱۳۵۶)

 

11

گزارشی از چگونگی خروج شریعتی از ایران و مرگ او

گزارشی درباره‌ی کالبدشکافی پیکر شریعتی (تیر ۱۳۵۶)

7

سفارت شاهنشاهی و دستور کالبد شکافی

گزارش از مرگِ علی شریعتی (خرداد ۱۳۵۶)

 

 

گزارشی از مرگ علی شریعتی

 

دو گزارش از تلاش ساواک برای تصاحبِ پیکر علی شریعتی (خرداد و تیر ۱۳۵۶)

 

 ساواک و پیکر علی شریعتی

 

گزارش درباره‌ی انتقالِ پیکر شریعتی به سوریه (تیر ۱۳۵۶)

 

سوریه

انتقال پیکر شریعتی از لندن به سوریه

گزارش از شعارهای دانشجویان در موردِ درگذشتِ شریعتی (تیر ۱۳۵۶)

1

تحریکات دانشجویی  در کرج پس از مرگ شریعتی

گزارشِ درباره‌ی تظاهرات دانشجویی به مناسبتِ مرگ علی شریعتی (تیر ۱۳۵۶)

 

تظاهرات در دانشکده‌ها

گزارش‌های ساواک از تظاهرات در دانشکده‌های علوم پایه، پزشکی دانشگاه تهران، پلی کلینیک تهران، علم و صنعت و…