[]


دانشگاه‌های تهران

پایان نامه های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های تهران

 

«بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر از خود بیگانگی دانشجویان با تأکید براندیشه دکتر علی شریعتی»

دانشگاه: آزاد اسلامی تهران واحد شمال

رساله: کارشناسی ارشد “M.A”، گرایش جامعه شناسی.

عنوان: بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر از خود بیگانگی دانشجویان با تأکید بر اندیشه دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: مجید کفاشی

نام دانشجو: کبری کیان‌پور

تاریخ دفاع: ۱۳۹۶

————————————————————————————————————————

«نقد و بررسی آراء ادبی دکتر علی شریعتی براساس آثار منتشر شده»

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

رساله: کارشناسی ارشد “M.A” ( زبان و ادبیات فارسی)

عنوان: نقد و بررسی آراء ادبی دکتر علی شریعتی براساس آثار منتشر شده .

استاد راهنما : دکتر احمد خاتمی

استاد مشاور: دکتر کامل احمد نژاد

نام دانشجو: رضا ایرانشاهی

تاریخ دفاع: ۱۳۹۳

————————————————————————————————————————-

«بررسی و مقایسه دیدگاه‌های تربیتی استاد مطهری و دکتر شریعتی» 

دانشگاه:آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

عنوان:بررسی و مقایسه دیدگاه‌های تربیتی استاد مطهری و دکتر شریعتی

استاد راهنما:اصغر شریفی

نام دانشجو:فرهاد رمضان زاده

تاریخ دفاع:۱۳۹۱

 

—————————————————————————————————————————-

«شریعتی، مدرنیته و دموکراسی هدایت شده»   

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:شریعتی،مدرنیته و دموکراسی هدایت شده

استاد راهنما:محمد سالار کسرائی

نام دانشجو:———-

تاریخ دفاع:۱۳۹۱

—————————————————————————————————————————-

«تحلیل جنبه‌های رمانتیسم در آثار دکتر علی شریعتی با تأکید بر کویریات»

دانشگاه: تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:تحیلیل جنبه‌های رمانتیسم در آثار دکتر علی شریعتی با تأکید بر کویریات

استاد راهنما:حسین علی قبادی

نام دانشجو:—–

تاریخ دفاع: ۱۳۹۱

—————————————————————————————————————————-

رهایی در پرتو نظریه‌ی هرمنوتیکی گفتگو

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده‌ی علوم انسانی

رساله‌ی دکتری رشته‌ی علوم سیاسی (گرایش اندیشه‌ی سیاسی)

عنوان: رهایی در پرتو نظریه‌ی هرمنوتیکی گفتگو

مورد مطالعاتی: اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: دکتر مسعود غفاری

نام دانشجو: تورج رحمانی

تاریخ دفاع: دی 1391

 ————————————————————————————————————————–

«تاثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشه‌ی انقلاب اسلامی در نظریه سیاسی شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله: دکتری رشته ی علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)

عنوان: «تاثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشه ی انقلاب اسلامی در نظریه سیاسی شریعتی» 

استاد راهنما: دکتر صدرا

نام دانشجو: محمد رضا شمسا

تاریخ دفاع: 1390

—————————————————————————————————————————-

«تأثیر نو گرایی اندیشه شیعه در به وجود آمدن انقلاب اسلامی »

دانشگاه: تهران

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:تأثیر نو گرایی اندیشه شیعه در به وجود آمدن انقلاب اسلامی (با تأکید بر دیدگاه استادمطهری و دکتر شریعتی)

استاد راهنما:صادق زیباکلام

 نام دانشجو:مسعود نوریان بادی

تاریخ دفاع: ۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————–

«بررسی مواجهه روشنفکران ایرانی با تفکر عربی، مطالعه موردی تقی‌زاده، ال احمد و شریعتی»

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رساله : کارشناسی ارشد

عنوان:بررسی مواجهه روشنفکران ایرانی با تفکر عربی، مطالعه موردی تقی‌زاده، آل احمد و شریعتی

استاد راهنما: دکتر باقر ساروخانی

نام دانشجو:آیدین ابراهیمی لویه

تاریخ دفاع: ۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

«انسان ایرانی در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:شهید بهشتی

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:انسان ایرانی در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:منصور میراحمدی

نام دانشجو:عقوب مسکونی قلندری

تاریخ دفاع:۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

«بررسی تطبیقی نسبت عدالت و آزادی از دیدگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی»  

دانشگاه: علامه طبا طبایی

رساله: کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:بررسی تطبیقی نسبت عدالت و آزادی از دیدگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی ( امام خمینی دکتر شریعتی و دکتر سروش)

استاد راهنما:سعید وصالی

نام دانشجو:احمد رمضان خانی

تاریخ دفاع:۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

«تبیین جامعه شناختی فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:تبیین جامعه شناختی فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین

استاد راهنما:علی شجاعی زند

نام دانشجو:طاهره عربی ستوده

تاریخ دفاع:۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

«مسئله زنان در ایران: مطالعه موردی دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:دانشگاه پیام نور واحد پرند

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:مسئله زنان در ایران: مطالعه موردی دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:سارا شریعتی

نام دانشجو:رضا علیجانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۹

—————————————————————————————————————————

«مجموعه آرامگاهی دکتر شریعتی در دمشق (سوریه)»

دانشگاه: تهران

رساله : کارشناسی معماری

عنوان:مجموعه آرامگاهی دکتر شریعتی در دمشق(سوریه)

استاد راهنما: دکتر مهدی حجت

نام دانشجو: آزاده رسولی یزدی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۸

————————————————————————————————————————-

«ترجمه کتاب شهادت و پس از شهادت دکتر علی شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

عنوان:ترجمه کتاب شهادت و پس از شهادت دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: عدنان طهماسبی

نام دانشجو:صادق عیدانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

«بررسی اهداف و روش‌های تربیتی بر مبنای دیدگاه دینی – اسلامی  دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:علامه طبا طبایی

رساله:کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان:بررسی اهداف و روش‌های تربیتی بر مبنای دیدگاه دینی- اسلامی  دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:کاظم اکرمی

نام دانشجو:فاطمه موسوی نیا

تاریخ دفاع:۱۳۸۸

————————————————————————————————————————–

«بررسی سبک شناختی آثار نوشته شده دکتر علی شریعتی»  

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد دزفول

رساله:ارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:بررسی سبک شناختی آثار نوشته شده دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:منوچهر جوکار

نام دانشجو:افسانه پایی

تاریخ دفاع:۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

«رابطه بین “تشخیص درد” و “وضعیت بدیل” در اندیشه دکتر علی شریعتی » 

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:رابطه بین “تشخیص درد” و “وضعیت بدیل” در اندیشه دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:عباس منوچهری

نام دانشجو:عاطفه سادات سالاری

تاریخ دفاع: ۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

«نسبت اندیشه شریعتی و مارکوزه»   

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:نسبت اندیشه شریعتی و مارکوزهن

استاد راهنما:عباس منوچهری

نام دانشجو:——-

تاریخ دفاع:۱۳۸۷

—————————————————————————————————————————

«مطالعه مقایسه‌ای عدالت اجتماعی از منظر استاد مطهری و دکتر شریعتی از دیدگاه جامعه شناختی»

دانشگاه: تهران

رساله: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان: مطالعه مقایسه‌ای عدالت اجتماعی از منظر استاد مطهری و دکتر شریعتی از دیدگاه جامعه شناختی

استاد راهنما: غلامرضا جمشیدیان

نام دانشجو: طوبی زمانی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۶

————————————————————————————————————————

«خاتمیت از دیدگاه متفکران اسلامی »   

دانشگاه:علامه طباطبایی

رساله:کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:خاتمیت از دیدگاه متفکران اسلامی ( مهندس بازرگان، دکتر سروش، دکتر شریعتی و استاد مطهری)

استاد راهنما: قاسم پورحسن

نام دانشجو:علی محمد قهرمانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۶

———————————————————————————————————————-

«بررسی آراء علی شریعتی درباره خاستگاه و نقش اجتماعی دین در طول تاریخ ومقایسه آن با آراء دورکیم و وبر»

دانشگاه: پیام نور تهران

رساله: ـــــــــــ

عنوان: خاستگاه ونقش اجتماعی دین در طول تاریخ و مقایسه‌ی آن با آراء دورکیم و وبر

استاد راهنما: داوود ذکاوتی

نام دانشجو: زرشکیان – امیر همایون

تاریخ دفاع: 1386

————————————————————————————————————————

«بررسی مقایسه‌ای توسعه از دیدگاه اسلام گرایان ایرانی: علی شریعتی و مرتضی مطهری»

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی مقایسه ای توسعه از دیدگاه اسلام گرایان ایرانی: علی شریعتی و مرتضی مطهری

استاد راهنما: ابراهیم برزگر، استاد مشاور: محمد باقر خرمشاد

نام دانشجو:ابراهیم شالیکار

تاریخ دفاع: 1385

————————————————————————————————————————

«بررسی مقایسه‌ای احیا تفکر دینی از دیدگاه شریعتی و مطهری» 

دانشگاه:علامه طباطبایی

رساله:کارشناسی  ارشد اندیشه سیاسی دراسلام

عنوان:بررسی مقایسه‌ای احیا تفکر دینی از دیدگاه شریعتی و مطهری

استاد راهنما:ابولقاسم طاهری

نام دانشجو:جعفر رضایی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۵

————————————————————————————————————————

«رهایی از انحطاط، اصلاح دینی و بازگشت به خویشتن در آراء علی شریعتی»  

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:دکتری علوم سیاسی

عنوان:رهایی از انحطاط، اصلاح دینی و بازگشت به خویشتن در آراء علی شریعتی

استاد راهنما:علیرضا بهشتی

نام دانشجو:امیر روشن

تاریخ دفاع: ۱۳۸۵

————————————————————————————————————————-

«تئوری بازگشت به خویشتن در اندیشه‌ی دكتر علی شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله: كارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان: تئوری بازگشت به خویشتن در اندیشه دكتر علی شریعتی

استاد راهنما ؛ دكتر مرتضی كتبی

نام دانشجو: علی اكبری ، بهمن

تاریخ دفاع: ۱۳۸۴

————————————————————————————————————————-

«تأثیر اندیشه‌های جلال آل احمد بر آثار دکترعلی شریعتی»         

دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:تأثیر اندیشه‌های جلال آل احمد بر آثار دکترعلی شریعتی

استاد راهنما:  محمد ثقفی

نام دانشجو:علی جباری

تاریخ دفاع:۱۳۸۴

————————————————————————————————————————-

«تغییر سیاسی از دیدگاه شریعتی»

دانشگاه:پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:تغییر سیاسی از دیدگاه شریعتی

استاد راهنما: محمد حسین جمشیدی

نام دانشجو:محمد رضا شرف همدانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۳

———————————————————————————————————————-

«جامعه‌شناسی اعتراض با تکیه بر افکار دکتر علی شریعتی»  

دانشگاه:آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:جامعه شناسی اعتراض با تکیهبر افکار دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:علی اکبر امینی

نام دانشجو:آزیتا فیضی امام‌زاده

تاریخ دفاع:۱۳۸۳

———————————————————————————————————————-

«پیوند دموکراسی و ایدئولوژی در فلسفه سیاسی امت در اندیشه‌های شریعتی»

در دانشگاه :امام صادق

رساله: کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و علوم سیاسی

عنوان: پیوند دموکراسی و ایدئولوژی در فلسفه سیاسی امت در اندیشه‌های شریعتی

استاد راهنما: حمید احمدی

نام دانشجو: موسی محمدی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۲

——————————————————————————————————————–

«دیدگاههای امام خمینی (ره) و شریعتی در باره نابرابری اجتماعی»

دانشگاه تربیت مدرس

دانشكده علوم انسانی

رساله كارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان «دیدگاههای امام خمینی (ره) و شریعتی در باره نا برابری اجتماعی»

استاد رهنما: دكتر تقی آزاد ارمكی

نام دانشجو قدسی ، علی محمد

تاریخ دفاع ۱۳۸۲

—————————————————————————————————————————–

«بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه دكتر علی شریعتی و سید قطب»

دانشگاه تربیت مدرس

دانشكده علوم انسانی

رساله كارشناسی ارشد

عنوان «بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دید گاه دكتر علی شریعتی وسید قطب»

استاد رهنما ؛ میر حسین موسوی

نام دانشجو مرامی چهار برج ، علی رضا

تاریخ دفاع ۱۳۸۱

——————————————————————————————————————————

«نسبت عدالت اجتماعی و آزادی در اندیشه شریعتی و سروش»    

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی

عنوان:نسبت عدالت اجتماعی و آزادی در اندیشه شریعتی و سروش

استاد راهنما:عماد افروغ

نام دانشجو:——-

تاریخ دفاع:۱۳۸۱

—————————————————————————————————————————

«آرمان‌‌های انقلاب اسلامی در اندیشه پایه‌گذاران (امام، شریعتی، بازرگان، طالقانی؛ ۴۰-۵۸)

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:دکتری علوم سیاسی

عنوان:آرمان‌‌های انقلاب اسلامی در اندیشه پایه‌گذاران ( امام، شریعتی، بازرگان، طالقانی؛ ۴۰-۵۸)

استاد راهنما:عماد افروغ

نام دانشجو:——-

تاریخ دفاع:۱۳۸۱

 

————————————————————————————————————————–

«رهایی از انحطاط ، اصلاح دینی و بازگشت به خویشتن در آراء علی شریعتی»

دانشگاه تربیت مدرس

دانشكده علوم انسانی

رساله ـــــــــ

عنوان «رهایی از انحطاط ، اصلاح دینی و بازگشت به خویشتن در آراء علی شریعتی»

استاد راهنما ؛ دكتر علیرضا حسینی بهشتی

نام دانشجو روشن ، امیر

تاریخ دفاع ۱۳۸۰

———————————————————————————————————————

«مدرنیته و تناقض های مدرنیته و پیامد آن در ایران معاصر»

دانشگاه: تهران
رساله: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: مدرنیته و تناقض های مدرنیته و پیامد آن در ایران معاصر

استاد راهنما: احمد موثقی.

نام دانشجو: بشر دوست، نادر

تاریخ دفاع: ۱۳۷۹

————————————————————————————————————————-

«نوسازی سیاسی مذهب و انقلاب اسلامی»

دانشگاه: تهران

رساله: كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان: نوسازی سیاسی مذهب و انقلاب اسلامی

استاد: راهنما حسین سیف زاده

نام دانشجو: حمید رضا

تاریخ دفاع:۱۳۷۷

————————————————————————————————————————

«آسیب‌شناسی اجتماعی از دیدگاه دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:آسیب شناسی اجتماعی از دیدگاه دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:محمد ثقفی

نام دانشجو:محمد حسین علیزاده

تاریخ دفاع:۱۳۷۷

———————————————————————————————————————–

«شریعتی و انقلاب اسلامی»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:شریعتی و انقلاب اسلامی

استاد راهنما:عباس منوچهری

نام دانشجو:برزین ضرغامی

تاریخ دفاع:۱۳۷۷

—————————————————————————————————————————-

«بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه دکتر علی شریعتی و سید قطب»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه دکتر علی شریعتی و سید قطب

استاد راهنما:میر حسین موسوی

نام دانشجو:——

تاریخ دفاع:۱۳۷۶

——————————————————————————————————————————

«ایدئولوژی وتغییر اجتماعی با تاكید بر اندیشه های دكتر شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله: كار شناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان: «ایدئولوژی وتغییر اجتماعی با تاكید بر اندیشه های دكتر شریعتی»

استاد راهنما: منصور وثوقی

نام دانشجو: رحمانی فیروزجاه ،علی

تاریخ دفاع: ۱۳۷۶

————————————————————————————————————————

«مبانی جامعه‌شناسی دین و بررسی اندیشه‌های دکترعلی شریعتی در مبانی دین»

دانشگاه:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

رساله: کارشناسی ارشد

عنوان:مبانی جامعه‌شناسی دین و بررسی اندیشه‌های دکترعلی شریعتی در مبانی دین

استاد راهنما: دکتر رحمت‌الله صدیق سروستانی

نام دانشجو:محمد فولادی

نام دانشجو:۱۳۷۶

————————————————————————————————————————

«بررسی توسعه فرهنگی در آرا و اندیشه‌های دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:دانشگاه تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:بررسی توسعه فرهنگی در آرا و اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:مجید کارشناس

نام دانشجو:ناهید جهانی نسب

تاریخ دفاع:۱۳۷۶

—————————————————————————————————————————

«آزادی و واکنش دو اندیشه‌گر احیاء تفکر مذهبی در ایران معاصر (دکتر علی شریعتی و استاد مرتضی مطهری)

دانشگاه: تربیت مدرس

دانشکده علوم انسانی

رساله: کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان: «آزادی و واکنش دو اندیشه گر احیاء تفکر مذهبی در ایران معاصر (دکتر علی شریعتی و استاد مرتضی مطهری)

استاد راهنما: حاتم قادری.

نام دانشجو: روشن، امیر

تاریخ دفاع: ۱۳۷۵

————————————————————————————————————————–

«بررسی کارکردهای اجتماعی دین در اندیشه امام خمینی و دکتر علی شریعتی»

دانشگاه: تربیت مدرس

رساله: کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عنوان:بررسی کارکردهای اجتماعی دین در اندیشه امام خمینی و دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: تقی آزاد ارمکی

نام دانشجو: علی حسین حسین‌زاده

تاریخ دفاع: ۱۳۷۵

————————————————————————————————————————

«مفهوم عدالت اجتماعی نزد استاد مطهری و دکتر شریعتی»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عنوان: مفهوم عدالت اجتماعی نزد استاد مطهری و دکتر شریعتی ( بررسی عوامل موثر در اختلاف رای آن دو )

استاد راهنما: غلامعباس توسلی

نام دانشجو: حمید صنعت جو

تاریخ دفاع: ۱۳۷۴

—————————————————————————————————————————–

«بررسی دیدگاه‌های امام خمینی و دکتر شریعتی درباره نابرابری اجتماعی»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عنوان:بررسی دیدگاه های امام خمینی و دکتر شریعتی درباره نابرابری اجتماعی

استاد راهنما:تقی آزاد ارمکی

نام دانشجو:علی محمد قدسی

تاریخ دفاع:۱۳۷۴

————————————————————————————————————————

«بررسی دیدگاه‌ها ونظریات دكتر علی شریعتی درباره‌ی طبقات اجتماعی»

دانشگاه: تهران

رساله: كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان:بررسی دیدگاهها و نظریات دكتر علی شریعتی درباره‌ی طبقات اجتماعی

استاد راهنما: دكتر غلامعباس توسلی

نام دانشجو: حسن جان زاده ، مهربان

تاریخ دفاع : ۱۳۷۳

—————————————————————————————————————-

 

«تئوری بازگشت به خویشتن در اندیشه دکتر شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله: کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان: «تئوری بازگشت به خویشتن در اندیشه دکتر شریعتی»

استاد راهنما: دکتر مرتضی تبی

نام دانشجو: علی اکبری، بهمن

تاریخ دفاع: ۱۳۷۳

———————————————————————————————————————-

«دگرگونی و تحول اجتماعی از دیدگاه دكترعلی شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله: کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان: «دگرگونی وتحول اجتماعی از دیدگاه دكترعلی شریعتی»

استاد راهنما: دکتر غلامعباس توسلی

نام دانشجو:  محمد رئوفی

تاریخ دفاع: ۱۳۷۱نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 10, 2015 2083 بازدید       [facebook]