[]


دانشگاه‌های تهران

پایان نامه های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های تهران

 

«بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر از خود بیگانگی دانشجویان با تأکید براندیشه دکتر علی شریعتی»

دانشگاه: آزاد اسلامی تهران واحد شمال

رساله: کارشناسی ارشد “M.A”، گرایش جامعه شناسی.

عنوان: بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر از خود بیگانگی دانشجویان با تأکید بر اندیشه دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: مجید کفاشی

نام دانشجو: کبری کیان‌پور

تاریخ دفاع: ۱۳۹۶

————————————————————————————————————————

«نقد و بررسی آراء ادبی دکتر علی شریعتی براساس آثار منتشر شده »

دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

رساله: کارشناسی ارشد “M.A” ( زبان و ادبیات فارسی)

عنوان: نقد و بررسی آراء ادبی دکتر علی شریعتی براساس آثار منتشر شده .

استاد راهنما : دکتر احمد خاتمی

استاد مشاور: دکتر کامل احمد نژاد

نام دانشجو: رضا ایرانشاهی

تاریخ دفاع: ۱۳۹۳

————————————————————————————————————————-

 « بررسی و مقایسه دیدگاه‌های تربیتی استاد مطهری و دکتر شریعتی » 

دانشگاه:آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

عنوان:بررسی و مقایسه دیدگاه‌های تربیتی استاد مطهری و دکتر شریعتی

استاد راهنما:اصغر شریفی

نام دانشجو:فرهاد رمضان زاده

تاریخ دفاع:۱۳۹۱

 

—————————————————————————————————————————-

«شریعتی،مدرنیته و دموکراسی هدایت شده»   

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:شریعتی،مدرنیته و دموکراسی هدایت شده

استاد راهنما:محمد سالار کسرائی

نام دانشجو:———-

تاریخ دفاع:۱۳۹۱

—————————————————————————————————————————-

«تحلیل جنبه‌های رمانتیسم در آثار دکتر علی شریعتی با تأکید بر کویریات»

دانشگاه: تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:تحیلیل جنبه‌های رمانتیسم در آثار دکتر علی شریعتی با تأکید بر کویریات

استاد راهنما:حسین علی قبادی

نام دانشجو:—–

تاریخ دفاع: ۱۳۹۱

—————————————————————————————————————————-

رهایی در پرتو نظریه‌ی هرمنوتیکی گفتگو

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده‌ی علوم انسانی

رساله‌ی دکتری رشته‌ی علوم سیاسی (گرایش اندیشه‌ی سیاسی)

عنوان: رهایی در پرتو نظریه‌ی هرمنوتیکی گفتگو

مورد مطالعاتی: اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: دکتر مسعود غفاری

نام دانشجو: تورج رحمانی

تاریخ دفاع: دی 1391

 ————————————————————————————————————————–

«تاثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشه‌ی انقلاب اسلامی در نظریه سیاسی شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله: دکتری رشته ی علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران)

عنوان: «تاثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشه ی انقلاب اسلامی در نظریه سیاسی شریعتی» 

استاد راهنما: دکتر صدرا

نام دانشجو: محمد رضا شمسا

تاریخ دفاع: 1390

—————————————————————————————————————————-

«تأثیر نو گرایی اندیشه شیعه در به وجود آمدن انقلاب اسلامی »

دانشگاه: تهران

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:تأثیر نو گرایی اندیشه شیعه در به وجود آمدن انقلاب اسلامی (با تأکید بر دیدگاه استادمطهری و دکتر شریعتی)

استاد راهنما:صادق زیباکلام

 نام دانشجو:مسعود نوریان بادی

تاریخ دفاع: ۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————–

«بررسی مواجهه روشنفکران ایرانی با تفکر عربی، مطالعه موردی تقی‌زاده، ال احمد و شریعتی»

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رساله : کارشناسی ارشد

عنوان:بررسی مواجهه روشنفکران ایرانی با تفکر عربی، مطالعه موردی تقی‌زاده، آل احمد و شریعتی

استاد راهنما: دکتر باقر ساروخانی

نام دانشجو:آیدین ابراهیمی لویه

تاریخ دفاع: ۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

«انسان ایرانی در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:شهید بهشتی

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:انسان ایرانی در اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:منصور میراحمدی

نام دانشجو:عقوب مسکونی قلندری

تاریخ دفاع:۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

« بررسی تطبیقی نسبت عدالت و آزادی از دیدگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی »  

دانشگاه: علامه طبا طبایی

رساله: کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:بررسی تطبیقی نسبت عدالت و آزادی از دیدگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی ( امام خمینی دکتر شریعتی و دکتر سروش)

استاد راهنما:سعید وصالی

نام دانشجو:احمد رمضان خانی

تاریخ دفاع:۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

«تبیین جامعه شناختی فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:تبیین جامعه شناختی فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین

استاد راهنما:علی شجاعی زند

نام دانشجو:طاهره عربی ستوده

تاریخ دفاع:۱۳۹۰

—————————————————————————————————————————

«مسئله زنان در ایران: مطالعه موردی دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:دانشگاه پیام نور واحد پرند

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:مسئله زنان در ایران: مطالعه موردی دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:سارا شریعتی

نام دانشجو:رضا علیجانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۹

—————————————————————————————————————————

«مجموعه آرامگاهی دکتر شریعتی در دمشق(سوریه)»

دانشگاه: تهران

رساله : کارشناسی معماری

عنوان:مجموعه آرامگاهی دکتر شریعتی در دمشق(سوریه)

استاد راهنما: دکتر مهدی حجت

نام دانشجو: آزاده رسولی یزدی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۸

————————————————————————————————————————-

«ترجمه کتاب شهادت و پس از شهادت دکتر علی شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله:کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب

عنوان:ترجمه کتاب شهادت و پس از شهادت دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: عدنان طهماسبی

نام دانشجو:صادق عیدانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

«بررسی اهداف و روش‌های تربیتی بر مبنای دیدگاه دینی- اسلامی  دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:علامه طبا طبایی

رساله:کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان:بررسی اهداف و روش‌های تربیتی بر مبنای دیدگاه دینی- اسلامی  دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:کاظم اکرمی

نام دانشجو:فاطمه موسوی نیا

تاریخ دفاع:۱۳۸۸

————————————————————————————————————————–

«بررسی سبک شناختی آثار نوشته شده دکتر علی شریعتی»  

دانشگاه: آزاد اسلامی واحد دزفول

رساله:ارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:بررسی سبک شناختی آثار نوشته شده دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:منوچهر جوکار

نام دانشجو:افسانه پایی

تاریخ دفاع:۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

«رابطه بین “تشخیص درد” و “وضعیت بدیل” در اندیشه دکتر علی شریعتی » 

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:رابطه بین “تشخیص درد” و “وضعیت بدیل” در اندیشه دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:عباس منوچهری

نام دانشجو:عاطفه سادات سالاری

تاریخ دفاع: ۱۳۸۸

—————————————————————————————————————————

«نسبت اندیشه شریعتی و مارکوزه»   

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:نسبت اندیشه شریعتی و مارکوزهن

استاد راهنما:عباس منوچهری

نام دانشجو:——-

تاریخ دفاع:۱۳۸۷

—————————————————————————————————————————

 «مطالعه مقایسه‌ای عدالت اجتماعی از منظر استاد مطهری و دکتر شریعتی از دیدگاه جامعه شناختی»

 

دانشگاه: تهران

رساله: کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان: مطالعه مقایسه‌ای عدالت اجتماعی از منظر استاد مطهری و دکتر شریعتی از دیدگاه جامعه شناختی

استاد راهنما: غلامرضا جمشیدیان

نام دانشجو: طوبی زمانی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۶

————————————————————————————————————————

«خاتمیت از دیدگاه متفکران اسلامی »   

دانشگاه:علامه طباطبایی

رساله:کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:خاتمیت از دیدگاه متفکران اسلامی ( مهندس بازرگان، دکتر سروش، دکتر شریعتی و استاد مطهری)

استاد راهنما: قاسم پورحسن

نام دانشجو:علی محمد قهرمانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۶

———————————————————————————————————————-

«بررسی آرا علی شریعتی درباره خواستگاه ونقش اجتماعی دین در طول تاریخ ومقایسه آن با آرا دورکیم وبر »

دانشگاه: پیام نور تهران

رساله: ـــــــــــ

عنوان: خواستگاه ونقش اجتماعی دین در طول تاریخ ومقایسه آن با آرا دورکیم وبر

استاد راهنما: داوود ذکاوتی

نام دانشجو: زرشکیان – امیر همایون

تاریخ دفاع: 1386

————————————————————————————————————————

«بررسی مقایسه ای توسعه از دیدگاه اسلام گرایان ایرانی: علی شریعتی و مرتضی مطهری»

 

دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی مقایسه ای توسعه از دیدگاه اسلام گرایان ایرانی: علی شریعتی و مرتضی مطهری

استاد راهنما: ابراهیم برزگر، استاد مشاور: محمد باقر خرمشاد

نام دانشجو:ابراهیم شالیکار

تاریخ دفاع: 1385

————————————————————————————————————————

«بررسی مقایسه‌ای احیا تفکر دینی از دیدگاه شریعتی و مطهری» 

دانشگاه:علامه طباطبایی

رساله:کارشناسی  ارشد اندیشه سیاسی دراسلام

عنوان:بررسی مقایسه‌ای احیا تفکر دینی از دیدگاه شریعتی و مطهری

استاد راهنما:ابولقاسم طاهری

نام دانشجو:جعفر رضایی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۵

————————————————————————————————————————

«رهایی از انحطاط، اصلاح دینی و بازگشت به خویشتن در آرا علی شریعتی»  

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:دکتری علوم سیاسی

عنوان:رهایی از انحطاط، اصلاح دینی و بازگشت به خویشتن در آرا علی شریعتی

استاد راهنما:علیرضا بهشتی

نام دانشجو:امیر روشن

تاریخ دفاع:۱۳۸۵

————————————————————————————————————————-

«تئوري بازگشت به خويشتن در انديشه دكتر علي شريعتي»

دانشگاه: تهران

رساله: كارشناسي ارشد جامعه شناسي

عنوان: تئوري بازگشت به خويشتن در انديشه دكتر علي شريعتي

استاد راهنما ؛ دكتر مرتضي كتبي

نام دانشجو: علي اكبري ، بهمن

تاریخ دفاع: ۱۳۸۴

————————————————————————————————————————-

«تأثیر اندیشه‌های جلال آل احمد بر آثار دکترعلی شریعتی»         

دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:تأثیر اندیشه‌های جلال آل احمد بر آثار دکترعلی شریعتی

استاد راهنما:  محمد ثقفی

نام دانشجو:علی جباری

تاریخ دفاع:۱۳۸۴

————————————————————————————————————————-

«تغییر سیاسی از دیدگاه شریعتی»

دانشگاه:پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:تغییر سیاسی از دیدگاه شریعتی

استاد راهنما: محمد حسین جمشیدی

نام دانشجو:محمد رضا شرف همدانی

تاریخ دفاع:۱۳۸۳

———————————————————————————————————————-

«جامعه شناسی اعتراض با تکیه بر افکار دکتر علی شریعتی»  

دانشگاه:آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:جامعه شناسی اعتراض با تکیهبر افکار دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:علی اکبر امینی

نام دانشجو:آزیتا فیضی امام‌زاده

تاریخ دفاع:۱۳۸۳

———————————————————————————————————————-

«پیوند دموکراسی و ایدئولوژی در فلسفه سیاسی امت در اندیشه‌های شریعتی»

در دانشگاه :امام صادق

رساله: کارشناسی ارشد، معارف اسلامی و علوم سیاسی

عنوان: پیوند دموکراسی و ایدئولوژی در فلسفه سیاسی امت در اندیشه‌های شریعتی

استاد راهنما: حمید احمدی

نام دانشجو: موسی محمدی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۲

——————————————————————————————————————–

«ديدگاههاي امام خميني (ره) و شريعتي در باره نا برابري اجتماعي»

دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده علوم انساني

رساله كارشناسي ارشد جامعه شناسي

عنوان «ديدگاههاي امام خميني (ره) و شريعتي در باره نا برابري اجتماعي»

استاد رهنما ؛ دكتر تقي آزاد ارمكي

نام دانشجو قدسي ، علي محمد

تاریخ دفاع ۱۳۸۲

—————————————————————————————————————————–

«بررسي مقايسه اي مفهوم عدالت از ديد گاه دكتر علي شريعتي وسيد قطب»

دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده علوم انساني

رساله كارشناسي ارشد

عنوان «بررسي مقايسه اي مفهوم عدالت از ديد گاه دكتر علي شريعتي وسيد قطب»

استاد رهنما ؛ مير حسين موسوي

نام دانشجو مرامي چهار برج ، علي رضا

تاریخ دفاع ۱۳۸۱

——————————————————————————————————————————

«نسبت عدالت اجتماعی و آزادی در اندیشه شریعتی و سروش»    

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی

عنوان:نسبت عدالت اجتماعی و آزادی در اندیشه شریعتی و سروش

استاد راهنما:عماد افروغ

نام دانشجو:——-

تاریخ دفاع:۱۳۸۱

—————————————————————————————————————————

«آرمان‌‌های انقلاب اسلامی در اندیشه پایه‌گذاران ( امام، شریعتی، بازرگان، طالقانی؛ ۴۰-۵۸» 

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:دکتری علوم سیاسی

عنوان:آرمان‌‌های انقلاب اسلامی در اندیشه پایه‌گذاران ( امام، شریعتی، بازرگان، طالقانی؛ ۴۰-۵۸

استاد راهنما:عماد افروغ

نام دانشجو:——-

تاریخ دفاع:۱۳۸۱

 

————————————————————————————————————————–

«رهايي از انحطاط ، اصلاح ديني و بازگشت به خويشتن در آراء علي شريعتی»

دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده علوم انساني

رساله ـــــــــ

عنوان «رهايي از انحطاط ، اصلاح ديني و بازگشت به خويشتن در آراء علي شريعتی»

استاد راهنما ؛ دكتر عليرضا حسيني بهشتي

نام دانشجو روشن ، امير

تاریخ دفاع ۱۳۸۰

———————————————————————————————————————

«مدرنیته و تناقض های مدرنیته و پیامد آن در ایران معاصر»

دانشگاه: تهران
رساله: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: مدرنیته و تناقض های مدرنیته و پیامد آن در ایران معاصر

استاد راهنما: احمد موثقی.

نام دانشجو: بشر دوست، نادر

تاریخ دفاع: ۱۳۷۹

————————————————————————————————————————-

«نوسازي سياسي مذهب و انقلاب اسلامي»

دانشگاه: تهران

رساله: كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي

عنوان: نوسازي سياسي مذهب و انقلاب اسلامي

استاد: راهنما حسين سيف زاده

نام دانشجو: حميد رضا

تاریخ دفاع:۱۳۷۷

————————————————————————————————————————

«آسیب شناسی اجتماعی از دیدگاه دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

رساله:کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:آسیب شناسی اجتماعی از دیدگاه دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:محمد ثقفی

نام دانشجو:محمد حسین علیزاده

تاریخ دفاع:۱۳۷۷

———————————————————————————————————————–

«شریعتی و انقلاب اسلامی»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:شریعتی و انقلاب اسلامی

استاد راهنما:عباس منوچهری

نام دانشجو:برزین ضرغامی

تاریخ دفاع:۱۳۷۷

—————————————————————————————————————————-

«بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه دکتر علی شریعتی و سید قطب»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت از دیدگاه دکتر علی شریعتی و سید قطب

استاد راهنما:میر حسین موسوی

نام دانشجو:——

تاریخ دفاع:۱۳۷۶

——————————————————————————————————————————

«ايدئولوژي وتغيير اجتماعي با تاكيد بر انديشه هاي دكتر شريعتي»

دانشگاه: تهران

رساله: كار شناسي ارشد رشته جامعه شناسي

عنوان: «ايدئولوژي وتغيير اجتماعي با تاكيد بر انديشه هاي دكتر شريعتي»

استاد راهنما: منصور وثوقي

نام دانشجو: رحماني فيروزجاه ،علي

تاریخ دفاع: ۱۳۷۶

————————————————————————————————————————

«مبانی جامعه‌شناسی دین و بررسی اندیشه‌های دکترعلی شریعتی در مبانی دین»

دانشگاه:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

رساله: کارشناسی ارشد

عنوان:مبانی جامعه‌شناسی دین و بررسی اندیشه‌های دکترعلی شریعتی در مبانی دین

استاد راهنما: دکتر رحمت‌الله صدیق سروستانی

نام دانشجو:محمد فولادی

نام دانشجو:۱۳۷۶

————————————————————————————————————————

«بررسی توسعه فرهنگی در آرا و اندیشه‌های دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:دانشگاه تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:بررسی توسعه فرهنگی در آرا و اندیشه‌های دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:مجید کارشناس

نام دانشجو:ناهید جهانی نسب

تاریخ دفاع:۱۳۷۶

—————————————————————————————————————————

«آزادی و واکنش دو اندیشه گر احیاء تفکر مذهبی در ایران معاصر(دکتر علی شریعتی و استاد مرتضی مطهری)»

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم انسانی

رساله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان «آزادی و واکنش دو اندیشه گر احیاء تفکر مذهبی در ایران معاصر(دکتر علی شریعتی و استاد مرتضی مطهری)»

استاد راهنما حاتم قادری.

نام دانشجو روشن، امیر

تاریخ دفاع ۱۳۷۵

————————————————————————————————————————–

«بررسی کارکردهای اجتماعی دین در اندیشه امام خمینی و دکتر علی شریعتی»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم اجماعی

عنوان:بررسی کارکردهای اجتماعی دین در اندیشه امام خمینی و دکتر علی شریعتی

استاد راهنما:تقی آزاد ارمکی

نام دانشجو:علی حسین حسین‌زاده

تاریخ دفاع:۱۳۷۵

————————————————————————————————————————

«مفهوم عدالت اجتماعی نزد استاد مطهری و دکتر شریعتی  »

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عنوان:مفهوم عدالت اجتماعی نزد استاد مطهری و دکتر شریعتی ( بررسی عوامل موثر در اختلاف رای آن دو )

استاد راهنما:غلامعباس توسلی

نام دانشجو:حمید صنعت جو

تاریخ دفاع:۱۳۷۴

—————————————————————————————————————————–

«بررسی دیدگاه‌های امام خمینی و دکتر شریعتی درباره نابرابری اجتماعی»

دانشگاه:تربیت مدرس

رساله:کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عنوان:بررسی دیدگاه های امام خمینی و دکتر شریعتی درباره نابرابری اجتماعی

استاد راهنما:تقی آزاد ارمکی

نام دانشجو:علی محمد قدسی

تاریخ دفاع:۱۳۷۴

————————————————————————————————————————

«بررسي ديدگاهها ونظريات دكتر علي شريعتي دربارة طبقات اجتماعي»

دانشگاه: تهران

رساله: كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي

عنوان:بررسي ديدگاهها ونظريات دكتر علي شريعتي دربارة طبقات اجتماعي

استاد راهنما: دكتر غلامعباس توسلي

نام دانشجو:  حسن جان زاده ، مهربان

تاریخ دفاع : ۱۳۷۳

—————————————————————————————————————-

 

«تئوری بازگشت به خویشتن در اندیشه دکتر شریعتی»

دانشگاه: تهران

رساله: کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان: «تئوری بازگشت به خویشتن در اندیشه دکتر شریعتی»

استاد راهنما: دکتر مرتضی تبی

نام دانشجو: علی اکبری، بهمن

تاریخ دفاع: ۱۳۷۳

———————————————————————————————————————-

«دگرگوني وتحول اجتماعي از ديدگاه دكترعلي شريعتي»

دانشگاه: تهران

رساله: کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان: «دگرگوني وتحول اجتماعي از ديدگاه دكترعلي شريعتي»

استاد راهنما: دکتر غلامعباس توسلی

نام دانشجو:  محمد رئوفی

تاریخ دفاع: ۱۳۷۱

—————————————————————————————————

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : نوامبر 10, 2015 1458 بازدید       [facebook]