[]


چه قدر می دانست؟ (ماهنامه «فرهنگ امروز» ـ آبان ۱۳۹۴)

پرونده‌ای درباره‌ی دریافت علی شریعتی از علوم انسانی

به مناسبت هشتاد و دومین زاد روز علی شریعتی ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی «فرهنگ امروز» صفحات اندیشه خود را  با عنوان «چه قدر می دانست؟» به بررسی تلقی و دریافت علی شریعتی از علوم انسانی جدید اختصاص داده است. در این شماره می توان این آثار را خواند و نیز مصاحبه ای با احسان شریعتی در باره رویکرد شریعتی به علوم انسانی:

 

 • فروپاشی مرزها؛ شریعتی، آکادمی و علوم انسانی: محمد غفوری
 • تأملی کوتاه در باب نسبت علی شریعتی و علوم انسانی جدید: علی اردستانی
 • پارادوکس هملتی در مواجهه با علوم انسانی : محمد تقی قزلسفلی
 • پراکسیس در کویر شریعتی: فرید خاتمی
 • گفتگو با احسان شریعتی درباره رویکرد شریعتی به علوم انسانی؛ می دانست مسئله ما چیست؟ احسان شریعتی
 • از دور دستی بر آتش داشت؛ شریعتی از جامعه شناسی تا آگاهی بخشی انقلابی : محمد رجبی
 • آکادمیسینی که عامه را خطاب قرار می داد: عبدالعزیز ساشادینا
 • شریعتی و فلسفه علوم انسانی: عباس منوچهری
 • ترکیب سلفی گری شیعی و پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی سارتر در اندیشه شریعتی: ابراهیم فیاض
 • شریعتی، دانش چند رگه و اندیشه پسا استعماری: محمد علی مرادی
 • روایت ناممکن: احسان تاجیک


نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 3, 2020 295 بازدید       [facebook]