Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages


مبانی اقتصادی در اسلام (۱۳۲۵)

3 002

مبانی اقتصادی در اسلام

نویسنده: عبدالحمید جودة السحار، ترجمه:محمد تقی شریعتی، تهران، انتشارات سلمان، چاپ دوم ۱۳۵۷، تیراژ۵ هزار جلد، صفحه ۶۰.

این کتاب اثر عبدالحمید جوده السحار است که توسط استاد شریعتی ترجمه شده است. جوده السحار نویسنده کتاب ابوذر غفاری است.این کتاب در تعریف نسبت سوسیالیزم و اسلام است و چنین پیداست که با برجسته کردن مفهوم عدالت در اسلام، جریانات چپ را مخاطب گرفته است و کوشش دارد با قرائتی سوسیالیستی از اسلام با مارکسیست ها باب گفتگو را بگشاید. ترجمه این اثر از سوی استاد شریعتی در دهه بیست هژمونی تفکرات چپ در میان جوانان و نیروهای سیاسی را نشان می دهد و ضرورت  اتقاء بحث های نظری در این باب را.

این اثر در اوایل دهه بیست (۱۳۲۵)توسط استاد شریعتی ترجمه می‌شود و یکبار به عنوان ششمین نشریه کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد در مهر ۱۳۲۵ در ۴۷ صفحه منتشر می شود.اما چاپ  دوباره آن ده سال به تاخیر می افتد و چنانچه در مقدمه کتاب می خوانیم بعد از چاپ اول ابوذر توسط علی شریعتی به چاپ می رسد. علت این تاخیر در چاپ کتاب پرهیز از همسویی با رژیم شاهنشاهی در سرکوب نیروهای چپ در پایان دهه بیست است. در مقدمه کتاب چنین آمده است: « برای اینکه میان فکر ما و نظر آن دسته ضد کمونیزم خلط نشود ساکت ماندیم تا از حساب آنان مجزا مانیم، زیرا جز دشمن مشترک وجه اشتراک دیگری با انان نداشتیم».≡   برچسب‌ها
نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 15, 2018 1246 بازدید       [facebook]