[]


دانشگاه کرمانشاه

 

پایان‌نامه‌های مربوط به شریعتی در دانشگاه‌های کرمانشاه

«جنبه های ادبی در آثار دکتر علی شریعتی»

دانشگاه: رازی

رساله: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:جنبه های ادبی در آثار دکتر علی شریعتی

استاد راهنما: حمید طاهری، استاد مشاور:محمود فضیلت

نام دانشجو: محمد میرزایی

تاریخ دفاع: 1385نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 9, 2018 747 بازدید       [facebook]