[]


آري ، اينچنين بود اي برادر! ، (1979) Yes, brother!That’s the way it was

 

 

Yes, brother!That’s the way it was

آري ، اينچنين بود اي برادر!

Ali Shariati

Translated:Nader Assef

Ed:Shariati Fondation,Tehran,1979نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 17, 2017 348 بازدید       [facebook]