[]


در آمدی بر جامعه‌شناسی هنر به روایت دکترعلی شریعتی | محمد علی زکریایی (۱۳۷۸)

005

در آمدی بر جامعه شناسی هنر

به روایت دکترعلی شریعتی

نویسنده:محمد علی زکریایی؛ تهران، نشر آذریون، چاپ اول ۱۳۷۸، ۳۶۸ص رقعی .

 

 

این کتاب به منظور آگاهی و آشنایی دانشجویان رشته‌های هنر و دانشجویان جامعه شناسی و اساتید و محققین مباحث زیبایی شناسی با جامعه‌شناسی هنر از منظر دکترشریعتی توسط محمد علی زکریایی نویسنده و دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نگارش درآمده است. در این راستا وی اندیشه موضوعی شریعتی را در مورد هنر که به شکل پراکنده در مجموعه آثار وجود دارد  در شش فصل طبقه بندی نموده است. این فصول به ترتیب عبارتند از ۱- شناخت انسان ۲- کلیات زیبایی شناسی ۳- ادبیات ۴-مفهوم هنر و ابعاد آن ۵-هنرها ۶-خویشاوندی‌هنر، مذهب و عرفان.

 نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : دسامبر 10, 2016 828 بازدید       [facebook]