[]


نشست «شریعتی و امروز ما» (دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی قزوین ـ اردیبهشت ۱۳۹۸)

شریعتی و امروز ما

مکان: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

زمان: اردیبهشت ۱۳۹۸

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین در اردیبهشت ماه سال جاری میزبان نشست «شریعتی و امروز ما» بود. از سخنرانان این نشست که توسط «انجمن فرهنگی و سیاست» می‌توان به عباس منوچهری (استاد دانشگاه و پژوهشگر) اشاره کرد. منوچهری درباره‌ی نسبت میان اندیشه‌ی شریعتی، زمانه‌ی او و دوران ما گفت: «اهمیت شریعتی در حوزه اندیشه شناسی در این است كه افكار وی هم در دوره خود اثرگذار بود و هم در عصر حاضر می تواند مورد استفاده و بازبینی قرار گیرد.»

وی با اشاره به اصول فكری دكتر شریعتی ادامه داد: این شخصیت در همه جا به سخن و تفكر در باب وضع بشر، مسلمانان، فرودستان به استضعاف كشیده شده و چگونگی رهایی آنها می اندیشد.
منوچهری ادامه داد: الهیات شریعتی رهایی بخش و توحید برای وی، نفی شرك در عالم خلقت و جامعه است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: شریعتی تكیه گاه خود را در مقابل استعمار در ملیت و مقابل ماركسیسم و ماتریالیسم، اسلام می داند و از میان همه فرقه های اسلام تشیع علوی را بر می گزیند.
وی ادامه داد : آنچه شریعتی با آن مخالف است كاپیتالیسم است كه حق كشی را طبیعی می كند و همچنین دیكتاتوری فكری، فردی و طبقاتی كه رشد خلاق انسان را به جمود می كشاند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: شریعتی كار اصلی هر روشنفكری را مبارزه فكری و فرهنگی برای آزادی انسان از سرمایه داری، بهره كشی و اختلاف طبقاتی می داند.
منوچهری با اشاره به ظهور جریان نوشریعتی در سال های اخیر گفت : طی دو سالی كه از طرح موضوع نوشریعتی می گذرد خود این جریان هنوز در نقطه شروع خود بوده و كاملا شكل نیافته است.
وی ادامه داد: در جریان نوشریعتی، واژه نو به معنای تكرار، گذشتن از شریعتی، راست اندیشی، تجدد در مقابل سنت و تصحیح بخش هایی از تفكرات آن اندیشمند نیست بلكه عناصر اساسی تفكر و تئوری های او را حفظ می كند.
منوچهری یادآور شد: كسانی كه خود را به كلیات این گفتار منتسب می دانند برای شبهه زدایی و توسعه اساس اندیشه در ساحت های جدید تلاش می كنند.
به گفته وی ویژگی برجسته نوشریعتی ها همت همدلانه برای نوسازی تفكرات او در مواجه با بحران ها و پرسش های امروزی و عطف توجه به آینده آرمانی است.
منوچهری یادآور شد: جریان نوشریعتی میراث برآمده از شریعتی را نقطه عزیمت برای حركت به سمت افق های تازه می داند و منحصر و محدود به چند نفر خاص نیست.
منوچهری افزود: اگر اهمیت شریعتی فقط محدود به دوره خودش بود امروز این حجم از كتاب های وی در كتابفروشی ها و آثار او به زبان های دیگر عرضه نمی شدند و پایان نامه های دانشجویی به اصول تفكر و اندیشه او اختصاص نمی یافت.
منوچهری افزود: از دیدگاه شریعتی تهدیدات سرمایه داری در قالب نئو لیبرالیسم، جمود سلفی گری و پوچی و بی معنایی كه حتی امروزه در وجدان دینداران نیز وارد می شوند سه فاجعه انسانی زمانه هستند.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 8, 2019 756 بازدید       [facebook]