[]


سمفونیِ سکوت | محمد صادقی (سایت بنیاد فرهنگی شریعتی ـ ۱۳۸۹)

محمد صادقی

سمفونیِ سکوت

محمد صادقی

منبع: سایت بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

تاریخ:۱۳۸۹

 

«تقدیم به دوست بسیار عزیزم، دکتر علیرضا رجایی»

«….به باور اگزیستانسیالیست ها، انسان هیچ لحظه‌ای در زندگی‌اش از انتخاب و گزینش گریزی ندارد. حتی اگر بین دو یا چند گزینه، هیچ کدام را هم انتخاب نکند، باز انتخاب کرده است، یعنی انتخاب نکردن هم یک انتخاب است. ولی در نظر آنها، انتخاب و گزینش انسان می تواند از وجه عقلانی هم برخوردار نباشد. به این معنا که اگر کسی در شرایطی کاری انجام دهد و از او پرسیده شود که چرا این کار را انجام داده، ممکن است دلیلی ارائه دهد که به نظر خودش توجیه کننده انتخاب اش باشد ولی اگزیستانسیالیست ها می گویند اگر پس از بیان آن دلیل، مداقه ای صورت پذیرد، در می یابیم این دلیل به گزینش دیگری وابسته است و خود آن گزینش دیگر هم، به گزینش های دیگر وابسته است، و توقف زیاد بر دریافت وجه عقلانی می تواند ما را به مقصود نرساند….» 

آلبر کامو، یادداشت‌ها

اگزیستانسیالیست ها می گویند ما در «موقعیت های مرزی» خودمان را خوب می شناسیم، به عبارتی زندگی عادی و روزمره مجالی برای شناخت از «خود» فراهم نمی آورد. در موقعیت های مرزی راه فراری وجود ندارد، گریزی ممکن نیست (مانند زمانی که فرد به یک بیماری مبتلا می شود که درمانی برای اش پیدا نشده) ما در زندگی عادی و روزمره، کمتر با خودمان صداقت داریم و خودمان هستیم. ولی در لحظه مرگ یا در لحظه عاشق شدن (عاشقی) یا… دیگر با خودِ خودمان مواجه می شویم، آنجا مرز است، لبه است، و نمی توانیم خود را فریب داده یا به خودمان دروغ بگوییم. تصمیم گیری در چنین موقعیت هایی، شناخت از «خود» را ممکن می سازد و واکاویِ خود در این موقعیت ها، شدنی تر به نظر می رسد، و این همان «تجربه وضعیتی» است که اگزیستانسیالیست ها در قالب رمان، نمایشنامه و… به آن می پردازند. به باور اگزیستانسیالیست ها، انسان هیچ لحظه ای در زندگی اش از انتخاب و گزینش گریزی ندارد. حتی اگر بین دو یا چند گزینه، هیچ کدام را هم انتخاب نکند، باز انتخاب کرده است، یعنی انتخاب نکردن هم یک انتخاب است. ولی در نظر آنها، انتخاب و گزینش انسان می تواند از وجه عقلانی هم برخوردار نباشد. به این معنا که اگر کسی در شرایطی کاری انجام دهد و از او پرسیده شود که چرا این کار را انجام داده، ممکن است دلیلی ارائه دهد که به نظر خودش توجیه کننده انتخاب اش باشد ولی اگزیستانسیالیست ها می گویند اگر پس از بیان آن دلیل، مداقه ای صورت پذیرد، در می یابیم این دلیل به گزینش دیگری وابسته است و خود آن گزینش دیگر هم، به گزینش های دیگر وابسته است، و توقف زیاد بر دریافت وجه عقلانی می تواند ما را به مقصود نرساند. تأملی در گفتار آرتور شوپنهاور (1788-1860) فیلسوف مشهور آلمانی در این باره شاید بتواند ما را بیشتر به عمق این نگرش رهنمون سازد:«اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی برای آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم.» 1

در رویکرد اگزیستانسیالیستی، توجیه اینکه ما به چیزی تمایل داشته و به آن نزدیک می شویم، یا اینکه از چیزی خوشمان نمی آید و از آن دور می شویم، در درون ما جستجو می گردد. به این معنا که انسان همیشه در درون خویش ماندگار است و پا از خودش بیرون نمی گذارد. از دیدگاه آلبر کامو، انسان ها می خواهند طراوت جهان برای شان از دست نرود، ولی به نظر می آید به هر چیزی که می رسند و دست می یابند، اندک اندک، برای شان به یک موضوع عادی و کسالت بار تبدیل می شود. به خاطر اینکه، ساخت طبیعت با نیازها و خواسته های او موافقت ندارد. 2 به تعبیری (و در رابطه با دیگران) خودخواهی و دیگرخواهی یک مسأله جدی در زندگی انسان ها است. انسان ها، هم خودشان را دوست دارند، هم از رنج دیگران، رنج می برند، و در چنین وضعیت هایی که باید دست به انتخاب هم بزنند، این انتخاب، دردناک ترین انتخاب برایشان خواهد بود. با این مقدمه می توان گفت «موقعیت های مرزی» نقطه اوج انتخاب در زندگی انسان ها می باشد. در فلسفه، آرا و دیدگاه ها با روش های استدلالی و قیاسی رخ می نمایند ولی اگزیستانسیالیست ها بیشتر در قالب رمان، داستان و نمایشنامه اندیشه های خود را بیان می دارند، نه اینکه داستان سرایی کنند، بلکه مقصودشان این است که سخن خود را در این قالب ارائه دهند. هرچند می دانیم، انتخاب و گزینش، در اندیشه آنها وجه عقلانی هم می تواند نداشته باشد. این روش را به کار می گیرند و وقتی مخاطب (خواننده) در کنار یا به جای شخصیت اصلی داستان های آنها قرار می گیرد، مجال می یابد به جای او بنشیند، بیندیشد و در ژرفای انتخاب های او تأمل کند و گاهی غرق شود، البته این را در اندیشه آنها نمی توان گذر از ارائه دلیل و استدلال گرایی پنداشت. این گونه از انتقال پیام و ارتباط، تأثیر نفسانی فراوانی دارد، چنانکه یک داستان یا یک فیلم، می تواند به تغییری در فرد (یا اندیشیدن ژرف به مسائل انسانی) بینجامد که شاید از ساعت ها حضور در کلاس های فلسفه و گوش سپردن به استدلال های گوناگون بر نیاید و اثر آن غیرقابل کتمان است. در این نوشتار و به طور کوتاه، به دو نمونه (استقبال در اورلی 3 و درخت گلابی 4) از داستان هایی که موقعیت های مرزی در آنها قابل بررسی است، می پردازم.

استقبال در اورلی

شاندل در فرودگاه اورلی به استقبال شاپل می رود، سپس هر دو با اتومبیل سیتروئن خاکستری رنگ، در جاده نمناک و باران خورده، و زیر آسمانی ابرآلود، به سمت پاریس حرکت می کنند. در ابتدا، سکوتی غمگین میان شان برقرار می شود، سکوتی که رد پایِ گله ای سخت در سیمای شاپل و موج خفیفی از گونه ای خجالت زدگی در چهره شاندل، بیانگر آن است. گاه که چشم در چشم هم می نگرند، حکایتی از دوست داشتن (نه عشق) میان شان موج زده و گویی، در پی شکستن سکوت، این نگاه ها به روزنه ای دل بسته است تا غرق در اشک شود. گفت و گو میان شان آغاز می شود. این تنها اتومبیلی است که:«گویی هدفش آن نبود که مسافرانش را به مقصدی برساند، مقصدش در جایی دور از او نبود، مقصد اتومبیل در درون آن بود. سرمنزل این سفر خود کاروان بود. مسافران نمی رفتند تا به جایی برسند، می رفتند تا با هم باشند…» آنها پس از چهار سالی که از آغاز سفرشان می گذشت، رنج ها، یأس ها و سختی های بسیاری را پشت سر نهاده و اکنون بر روی صندلی جلو سیتروئن نشسته و خود را «در انتهای همه سفرها، در پایان همه راه ها» می دیدند، هرچند پس از «با هم بودن» دیگر هیچ آبادی ای را نتوان تصور کرد… آنها شب هنگام، و در آغازِ پاریس، وارد شهر می شوند. گفت و گوی شان در خانه شاندل ادامه می یابد. شاپل دوست ندارد از گذشته حرفی به میان آید، شاندل هم مخالفتی ندارد، ولی سخن گفتن «از آن روزها و شب های سیاه و سخت و آن دلهره ها و تنهایی ها و سختی ها و آن رنج ها خوب است، لذت آور است، باید نشست و از همه آنها حرف زد، چه لذتی بزرگ تر از گفت و گو از رنج ها و غم هایی که دیگر نیست؟» از همین جا، که تلخ ترین خاطره ها، رخ می نمایند؛ تردیدهای گذشته نیز باز می گردند. برای شاپل اینکه باز در کنار هم هستند؛ رویایی است، پرسش برانگیز است، آیا خوشبختی رو به سوی آنها کرده؟ یا همچنان سایه ای موهوم در تعقیب شان است؟ و می تواند این پیوند دوباره را بگسلد. به خاطر چهار سالی که در رنج گذشت چه باید کرد؟ باید عذر خواست؟ لحظه ای هر دو سکوت می کنند. سکوتی طولانی که به یکباره همه خاطره های تلخ گذشته را بر سرشان آوار می کند. شاپل لب به سخن گشوده و آن رنج ها را عزیزترین سرمایه های خود می خواند زیرا او را در قلبش نشانده و وجودش را گداخته است. در تداخل دو آتشفشان، از احساس و گرمای دوست داشتن، از خودشان حرف می زنند، دوست داشته شدن در همان «منی» که هستند نه «منی» که باید باشند، از سوء تفاهم ها، و اینکه معنای دوست داشتن، اکنون و در آن لحظه برقرار شده و واقعیت دارد. شاپل ادعا دارد که پی به معنای دوست داشتن برده و نه سراغ «او» که به سراغ «خودش» در ویرانه ای به نام شاندل آمده تا به نظاره خویش بنشیند، خویشتنی که در عمق دل معشوق گم کرده بود. آمده تا پس از چهار سال، این غوغا، و این کشمکش را، پایان بخشد. اسمی هم برای این احساس نمی تواند انتخاب کند، و گویا همان سکوتِ شاندل بهترین گزینه است؛ اینکه در برابرش بنشینند و احساسش کنند، و دست ها را به روی لب های دست های یکدیگر بگذارند، مگر نه اینکه بعضی حرف ها را فقط دست ها می فهمند؟ کم کم، این زمزمه ها، آنان را به مواجهه با خویش می کشاند و سپس سکوتی دوباره… سکوتی سنگین که اتاق را در بر می گیرد و به جایی می رسد که خود را از یکدیگر پنهان کنند… مرد با تصمیمی که به یک جان کندنِ دردناک می ماند، به اتاق باز نمی گردد، در را گشوده، آرام، از پله ها پایین می رود… بیست سال بعد روزنامه ها خبر می دهند که شاندل پس از بیست سال زندان در سلول اش، تنها، مُرده، و وصیت کرده که همه آثار چاپ نشده اش را با او دفن کنند، اما شاپل، هیچ کس از سرنوشتش آگاه نشد…

درخت گلابی

گوشمالیِ درخت گلابی، که بار نمی دهد، خاطره ای دور را در شخصیت اصلی داستان (راوی) زنده می کند. او که عمرش را در نویسندگی و اندیشه ورزی گذرانده، مقاله های اجتماعی و فلسفی نوشته و فعالیت های سیاسی انجام داده، اکنون خسته تر از همیشه و مأیوس به باغی پناه برده که در سال های دور جمعی از خانواده و آشنایان در آن گردهم می آمده اند. به آرامش آنجا پناه آورده تا کار نوشتن کتاب تازه اش را به پایان برساند، اما باغبان ها اصرار می ورزند که به داخل باغ بیاید. زیرا سکوت شرم آور درختِ گلابی باغ در نظرشان نابخشودنی است و ممکن است درختان دیگر هم از آن یاد گرفته و بار ندهند. باغبان ها برای اینکه او در مراسم گوشمالیِ درختِ گلابی شرکت کند به او یادآوری می کنند که در کودکی و نوجوانی علاقه زیادی به آن درخت داشته و چند بار گفته بوده که؛ باغ دماوند بدون این درخت، لطف و صفا ندارد. اما برای او این حرف ها خیلی تعجب آور و تا اندازه ای احمقانه است! او چنین حرف هایی زده؟ «همیشه فکر درخت ها بودید. خوب خاطرم هست. یک روز الاغ، شما را برداشت و تا قنات بالا برد» آرام آرام، باغِ دماوند، باغِ دوران کودکی و نوجوانی، در ذهن اش پدیدار می شود. آدم هایی در ذهن اش نقش می بندند، دور سفره غذا، و روی زمین نشسته، کم کم صداهای باغِ دماوند، پرنده ها، خش خش علف ها و ریزش دلپذیر آب قنات در آبگیر بزرگ باغ در سر و گوشش چرخ زده و طنین انداز می شود… خاطره «میم» که عشق بزرگ او بوده و قسم خورده بوده به آن وفادار بماند تا زمانی که زنده است، تا آخرین روز، تا آخرین لحظه، در ذهنِ خسته اش باز می نشیند. پیرمردهای باغبان، همچنان اصرار دارند که او برای گوشمالیِ درختِ گلابی همراه آنها شود، از سویی او ارباب است و از سویی دیگر، درخت را نمی شد به حال خود گذاشت. او ترجیح می دهد اعتنایی نکرده و به نوشتن مشغول باشد، هرچند خود می گوید؛ نه حرفی برای گفتن دارد و نه میلی برای شنیدن، و دلیل ادامه کار نوشتن را انتظار دیگران از خود می داند. باز به یاد «میم» می افتد، بازی ها، گشت و گذار در باغ، شوخی های «میم» با او… به یادش می آید وقتی «میم» همراه خانواده اش می رفتند، باغِ دماوند، لبریز از حضور نامرئی او بوده، از تپش قلب بازیگوش و همهمه بدن بی قرارش، لبریز از بوی کفش های کتانی و دست های جوهری اش… هر دو می خواسته اند آدم های مهمی بشوند و «میم» می خواسته به خارج برود و هنرپیشه شود… بالاخره مجبور می شود باغبان ها را همراهی کند، برای بریدن درخت نظر او را می پرسند، می گوید:«ببریدش» کلافه شده و همه از این واکنش سریع او شگفت زده می شوند. تبر که به هوا می رود، کدخدا وساطت کرده و ریش گرو می گذارد و از طرف درخت به باغ و باغبان ها قول می دهد که درخت تا سال آینده رفتارش را جبران کرده و گلابی های بزرگتری به باغ هدیه کند. مراسم پایان می گیرد. او می ماند و درختِ سر به زیر گلابی. هر دو مبهوت و هر دو در خود فرورفته. نوشتن را از سر می گیرد. آخرین دیدار با «میم» یادش می آید، زمستان است و برف سنگینی باریده، «میم» و مادرش به دیدن آنها می آیند. «میم» آخرین باری که دماوند بوده، دفترچه یادداشت های او را با خود برده و حالا همه اعتراف های عاشقانه او را خوانده. او مریض است و خوابیده. بزرگترها که تنهایشان می گذارند او می ماند و نگاه ها و خنده های «میم». چشم هایش را می بندد، آخرین باری است که او را می بیند، «میم» قرار است به فرنگ برود و به این ترتیب، تابستانی در کار نخواهد بود. بغض گلویش را می فشارد. ملافه را روی صورتش می کشد. «میم» به نشانه عشق و دوستی و به روش خودش، سر دماغ او را میان انگشت هایش گرفته، فشار می دهد و پیش از رفتن و ناپدید شدن، چشم هایش را می بوسد. بوسیدن چشم دوری می آورد. دلش سخت می گیرد… از این پس نامه های «میم» از آن سوی مرزها می آید. هنرپیشگی را رها کرده و تاریخ و ادبیات می خواند. قرار بوده باز همدیگر را در باغ دماوند ببینند… کاغذها همچنان سفید باقی مانده زیرا دست او از نوشتن باز مانده، درباره چه بنویسد؟ عشقی تمام شده؟ آرمان های عوام فریب؟ رفقا؟ حزبی از هم پاشیده؟ درباره چه بنویسد؟ حزب، فریبنده تر از کفش های کتانیِ «میم» او را در خود کشیده بود… در سلول کوچکی، همراه با سه نفر دیگر محبوس است که یکی از هم سلولی ها خبر مرگ «میم» را به او می دهد… از چه بنویسد؟ پنجره ها را می بندد. اسباب و وسایل اش را جمع و جور می کند که فردا صبح برگردد. تا قبل از غروب دراز می کشد. سپس به باغ می آید. باغ انباشته از تپش و نجوا و زمزمه است، درختانِ خوشبخت شاخه هایشان را به سوی او دراز کرده اند، دست هایی به تمنا. همه، جز درخت گلابی، که شبیه به پیری است نشسته در خلوت. در میان آن همه هیاهویِ فریبنده، خاموش ایستاده. دستش را روی تنه درخت می کشد، درخت هوشیار است. به تماس های انگشتان خسته و لرزان او پاسخ می دهد. این درخت حرف ها دارد. «میم» زیر سایه همین درخت پتوی چهارخانه اش را پهن می کرد و کتاب می خواند و او پابرهنه و یواشکی از آن بالا می رفت و از آن سر، از ارتفاع، به دنیا و به «میم» نگاه می کرد. این درخت، خاطره های او را در خود و در زیر سایه خود دارد… چهل سال از آن تاریخ می گذرد. به درخت تکیه می دهد «درخت گلابی پشت به من ایستاده و شاخه های صبورش، پدرانه، بر فراز سرم چتر زده است. باغبان پیر می گوید که این درخت دوباره بار خواهد داد. شاید، در وقتی مناسب. در زمانی درست. فعلا که لب هایش را بسته است. انگار به نظاره جهان نشسته و به خودش فرصت نگریستن داده است.»

سخن آخر

در داستان «در باغ آبسرواتوآر» که در مجموعه آثار علی شریعتی (شماره سیزده) آمده، در پایان، او هنگامی که از کافه رها می‌شود، و نسیم آزاد بیرون را بر سر و روی خویش احساس می کند، بر سر آندره ژید آوار می شود:«ناگهان شبح احمقانه آندره ژید را، در صدهاهزار چهره مکرر در زمین و آسمان و فضا و بر روی همه چیز دیدم… در آن لحظه، ژید به عذرخواهی من آمده بود» شرم دارد که از مقابل آینه ای، شیشه یا پنجره ای بگذرد، تا نکند که در آن حال، چشم اش به خودش بیفتد. اما در «استقبال در اورلی» پس از گفت و گویی نفسگیر، این بار بیش از (شاید حتی قابل قیاس نباشد) پایان داستانِ «در باغ آبسرواتوآر» در درون خود فرو رفته و تعمق می کند. در داستانِ در باغ آبسرواتوآر، با یک مونولوگِ طولانی و پایانی دردناک، و در استقبال در اورلی، با یک دیالوگِ طولانی و پایانی دردناک، مواجه می شویم. این بار (در استقبال در اورلی) نه همچون عاشقی که پشت دری تنگ قرار گرفته باشد، بلکه درست مانند کسی که به رویارویی با خویش بر می خیزد، بر خیال های دور خویش خط کشیده و با دیدگانی تر و دیده ی تردید، خانه را ترک می کند. در استقبال در اورلی، مواجهه با «دیگری» به تمامی رخ می دهد اما در باغ آبسرواتوآر، این مواجهه بیش از هر چیز ساخته و پرداخته ذهن شاندل است و به همین خاطر، پایان بندی اش به درهم کوبیدن تابلویِ نقاشیِ زیبایی می ماند که برای تکمیل، به چند نقطه گذاری دیگر نیازمند است. و درست، در همین پایان بندی است، که مقصود بیان می شود.

اما داستان «درخت گلابی» از آن رو که از پایان، آغاز می شود، به تعبیری می تواند مروری بر یک موقعیت مرزی به شمار رود. مخاطبان می توانند از وضعیتِ «اکنونیِ» شخصیت اصلی (راوی) به وضعیت های پیشین وی نگریسته و در حالتی «رفت و آمدی» در تجربه های وضعیتیِ وی و احوال اش تأمل کنند. درختِ گلابی، تقابل عشق و سیاست؛ یا ایدئولوژیِ حزبی و عشق را می نمایاند که سرانجام عشق زیر پا می ماند. اگر بپنداریم ایدئولوژیِ حزبی آگاهیِ کاذب یا فریبنده است و با لایه های پنهانی حقیقت فاصله دارد، اینجا فریبندگیِ ایدئولوژی، جایگزین فریبندگیِ عشق می گردد و این به طور آشکار در متن داستان می آید؛ حزب، فریبنده تر از کفش های کتانیِ «میم» او را در خود می کشد… از سویی، هجوم خالیِ 5 پیرامون انسان، در چنین موقعیت هایی که، شکنندگی هم به نقطه اوج خود می رسد، کشف می شود. و این همان ناتوانی از تحمل واقعیت ها است، که برای نمونه، در فیلم سینمایی «هامون» به خوبی نمود می یابد. مجموعه کسانی که می خواهند مهشید را از هامون جدا کنند، یک فرایند را شکل می دهند. موقعیت های مرزی یک فرایند است. هامون؛ که انسانی پردغدغه است، در پیِ خروج از روزمره گی است، مسائل جدی ای در سر دارد، می خواهد مطابق با صرافت طبع خود رفتار کند، پریشان خاطر و آشفته حال است (و می توان گفت، ملالی که او را در بر گرفته شاید سایه ای از تردیدهایش باشد) و… سرانجام، هنگامی که می بیند مهشید را دارد از دست می دهد، در موقعیتی دشوار و شکننده قرار گرفته و بیش از هر زمان با «خود» مواجه می گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1.برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:

شوپنهاور، آرتور، جهان و تأملات فیلسوف: گزیده ای از نوشته های آرتور شوپنهاور، ترجمه رضا ولی یاری، تهران، نشر مرکز، 1386

2.محمد علی اسلامی ندوشن (کلمه ها، نشر واژه آرا، 1387) می گوید: آدمی احتیاج به تسلای مدام دارد، زیرا غربتی سنگین بر جانش حاکم است، و آن ناشی می شود از فاصله میان خواست پهناور او و امکان محدودی که طبیعت در اختیارش نهاده…

3.شریعتی، علی، تفسیر سمفونی استقبال در اورلی، تهران، بنیاد فرهنگی شریعتی و نشر گام نو، 1387

4. ترقی، گلی، جایی دیگر، تهران، نشر نیلوفر، 1379

5.اشاره به شعری از سهراب سپهری: نه! هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهانَد/ و فکر می کنم این ترنم موزون حزن تا ابد/ شنیده خواهد شدنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 25, 2015 1132 بازدید       [facebook]