[]


تاریخ نگاری دکتر علی شریعتی؛ حجت فلاح توتکار ( ۱۳۹۶)

تاریخ نگاری دکتر علی شریعتی

نویسنده: حجت فلاح توتکار؛ تهران، انتشارات، صمدیه، چاپ اول: پاییز۹۶،  ۳۰۱ صفحه

 

1 002

«تاریخ نگاری دکتر علی شریعتی» نام کتابی است که حجت فلاح توتاکار، در پاییز ۱۳۹۶ از سوی انتشارات صمدیه روانه بازار کتاب کرده است. حجت فلاح توتکار عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و صاحب تألیفاتی چون «اصناف از انقلاب مشروطیت تا انقراض قاجاریه»و کتاب «زندگی اثار و اندیشه های تاریخ نگارانه دکتر عبدالهادی حائری» و تخصص اصلی او تاریخ معاصر ایران است.

این کتاب در دو بخش و شش فصل به دیدگاهها و رویکرد تاریخی شریعتی و نیز تبیین ویژگی های روش شناسی او پرداخته است. حجت فلاح  دریافت شریعتی از تاریخ را فلسفه تاریخی می داند و معتقد است که شریعتی از حیث هستی شناسی تاریخی، برای تاریخ، آغاز و فرجام قايل است. به تعبیر نویسنده :« تاریخ برای شریعتی بنیاد مشروعیت بخش نظریه هایش و تکیه گاهی برای نظریه رهایی  است. تاریخ به یک معنا برای او منبع شناخت و تغییر بود».

بخش دوم کتاب که در چهار فصل تنظیم شده به ویژگی های روش شناسی در تاریخ نگاری شریعتی پرداخته است. مولف در مقدمه کتاب می نویسد: « دریافت شریعتی از تاریخ فلسفه تاریخی است اما او به تاریخ از حیث معرفت شناسی تاریخی هم توجه داشت. از این رو تاریخ از دیدگاه او دانش علمی است که باید روش های آن را باز شناخت. از این رو او در عین حال که نظریه پرداز  تاریخ است، تاریخ نگار برجسته تاریخ اسلام و تاریخ ادیان است.»حجت فلاح واحد مطالعاتی شریعتی در تاریخ نگاری را مذهب می داند و نقش مذهب را در تحولات تاریخی بی همتا ارزیابی می کند. نویسنده روش شناسی شریعتی را  سنخ شناسی یا تیپ شناسی فرهنگی  می نامد که در ذیل فهم ویژه او از منطق دیالکتیک قابل تبیین است.   نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 22, 2018 1467 بازدید       [facebook]