[]


آری، اينچنين بود ای برادر!، !Ya, so war es Bruder

Ya, so war es Bruder!

آری، اينچنين بود ای برادر!

Ali Schariati

Islamisches Fuhrungsminsterium Islamissche Republik Iranنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 5, 2017 979 بازدید       [facebook]