[]
5


شریعتی پس از شریعتی: برخلاف جریان (ماهنامه «ایران فردا» ـ تیر ۱۳۹۳)

شریعتی پس از شریعتی: برخلاف جریان

منبع: ماهنامه «ایران فردا»
زمان: تیرماه ۱۳۹۳

 

ماهنامه ایران فردا، در شماره تیرماه ۱۳۹۳ صفحات  تاریخ معاصر خود را به بررسی آراء شریعتی اختصاص داده است. این پرونده «شریعتی، پس از شریعتی: برخلاف جریان»نام دارد. در این پرونده گزارش مفصلی از نشست بنیاد فرهنگی شریعتی در باره «مفهوم آزادی در نزد شریعتی» و نیز گزارش دو نشست انجمن جامعه شناسی در دانشکده علوم اجتماعی تهران تحت عنوان«شریعتی و آینده تفکر ما» ارائه شده است.  عناوین مطالب درج شده در این پرونده عبارت است از:

(بیشتر…)