[]


انسان، اسلام و مكتب هاي مغرب،(1983) …Das Menschenbild im Marxismus

Das Menschenbild im Marxismus,in anderen abendlandischen denkschulen und im Islam

انسان، اسلام و مكتب‌های  مغرب

این کتاب گزينشي است از كتاب امت و امامت كه در آن شريعتي به نقد دموكراسي‌هاي ليبرال  مي پردازد و از دموكراسي متعهد متاثر از كنفرانس باندونگ سخن مي گويد. گزينش اين متن از سوي انتشارات سفارت ايران در سال هاي اوليه انقلاب  ایران (قبل از١٣٦٠)قابل توجه است.

Ali Schariati

Islamische Renaissance, Bonn,1983نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : سپتامبر 5, 2017 933 بازدید       [facebook]