[]


ماشین تایپ (۱۳۴۰-۱۹۶۰)

تایپ رساله

این ماشین تایپ توسط شریعتی در ۱۳۴۰( ۱۹۶۰) در پاریس خریداری شد. شریعتی و همسرش رساله پایان نامه دکتری خود را با این ماشین تایپ کرده‌اند. این ماشین در حال حاضر در خانه موزه شریعتی قرار دارد.

 

دستگاه تایپنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 30, 2017 1085 بازدید       [facebook]