[]


میراث دکتر زنده است: مصاحبه با سوسن شریعتی ( روزنامه اعتماد ـ ۲۹ خرداد ۱۳۹۵)

زيست همزمان ِ ناهمزمان‌ها

میراث دکتر زنده است

گفت‌وگو با سوسن شريعتي
منبع: روزنامه اعتماد
 تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

 

مصاحبه کننده: محسن آزموده  |  قريب به ۴۰ سال از مرگ دكتر شريعتي مي گذرد، شخصيتي كه هنوز حتي بر سر عنوانش نيز توافق نيست، آيا روشنفكر است، يا ايدئولوگ يك جريان سياسي يا چهره اي دانشگاهي يا محقق يا رفرميست يا… چه برسد بر سر ميراثش. در طول اين چهار دهه تصوير او نيز بارها دچار دگرگوني شده، چه از جانب پوزيسيون و چه از سوي اپوزيسيون. مخاطبان او نيز در اين سال ها به كرات چهره دگرگون كرده اند، يكي كه از حاضران سخنراني هاي او بوده، حالا به نقد او مي پردازد و استاد پيشينش را تخطئه مي كند، ديگري كه پيش تر او را به درك سطحي از سنت محكوم مي كرد حالا از خوانش او دفاع مي كند و… در ميان اين تنوع و تشتت اما شريعتي همچنان چهره موثري است كه بي ترديد تاريخ معاصر ما را بدون او نمي توان خواند. شايد به همين دليل است كه در سال هاي اخير حتي در سال روز تولدش نيز مطبوعات و رسانه ها به بازخواني انديشه ها و آثارش مي پردازند و بهانه اي مي جويند براي بازگشودن چندين و چند باره پرونده او. با اين همه چنان كه سوسن شريعتي در گفت وگوي مفصل پيش رو تاكيد مي كند، همچنان بر سر ميراث شريعتي اجماع نيست. او معتقد است شريعتي هنوز به نوستالژي و مرده ريگ بدل نشده و آثار و نتايجش همچنان زنده است، يك دليل اين زنده بودن از ديد او آن است كه انديشه شريعتي پر از گريزگاه است و در نتيجه به بن بست نمي رسد. فراتر از اينها به باور سوسن شريعتي «شريعتي ضروري بوده است، چون نقش آينه را بازي كرده و ما هر بار با نگريستن به او، به ياد خود ديني، خود تاريخي و يك خود در جست وجوي خويشتن مي افتيم». در اين گفت وگو همچنين از سوسن شريعتي درباره عملكرد خانواده در برخورد با ميراث دكتر شريعتي پرسيديم كه سوسن شريعتي در پاسخ گفت: «شريعتي البته مشروعيتش را از متوليانش نمي گيرد. قرائت ما تنها يك قرائت از قرائت هاي متعدد از او است، قرائت هايي مدام در حال تغيير. بازخواني مدام آن تفكر و آزاد كردن پتانسيل ها و امكانات دروني آن به مدد يافتن تناقض ها و ابهامات آن و بررسي امكانات دروني يك انديشه در پرتو گفتمان زمانه و معضل امروزي، معناي وفاداري است و دغدغه ما نيز همين است. دغدغه ديگر هميشگي ما نيز اين است كه مشاركت مان در اين باب، جنس خانوادگي نداشته باشد و اتوماتيك تلقي نشود. معلوم نيست چقدر در اين تلاش موفق بوده ايم. ديگران بايد بگويند.»

 

قريب به 40 سال از درگذشت دكتر علي شريعتي مي گذرد. آيا فكر مي كنيد وقت آن رسيده كه به ميراث دكتر بپردازيم؟

براي پاسخ به اين سوال ذكر دو نكته ضروري است؛ اول اينكه آيا از وارث مي شود درباره ميراث پرسيد؟ به خصوص وقتي صحبت از ميراث فكري است و بالاخص قرار است از تداوم، بقا و شأن اجتماعي و مشروعيت آن، با وجود طي زمان صحبت شود. ترديدي نيست كه ارزيابي وارث هميشه محل نزاع است و بي طرفي اش محل ترديد. دومين نكته درباره اين گزاره است: <<وقت آن رسيده كه به ميراث دكتر بپردازيم>>. اين سوال با خود چندين معنا را تداعي مي كند. آيا معنايش اين است كه تا به حال به ميراث او پرداخته نشده و ديگر وقت آن است كه به آن پرداخته شود؟ معناي احتمالي دوم آيا اين است كه تا به حال هيچ اجماعي بر سر ميراث نبوده و ديگر وقت آن است كه ببينيم بالاخره اين ميراث چه بود؟ و دست آخر اينكه معنايش شايد اين باشد كه شريعتي رسيده است به پايان خود و متعلق به زمان هاي ديگر و از همين رو زمانه ارزيابي فرا رسيده. نكته اول را مي توان اينگونه پاسخ داد. بله ! از وارث مي شود درباره ميراث پرسيد. چه وقتي به انكار ميراث بر مي خيزد و چه زماني كه مي شود متولي آن. نه وقتي منكر ميراث است الزاما خروج كرده است از زير سقف و نه وقتي آن را تصاحب مي كند لزوما سرسپرده است و مزخرف مي گويد! الحمدلله در زمانه اي به سر مي بريم كه زمانه تكثر الگوها است و مخاطب از همه نوعش را ديده: هم وارث عاصي را، هم وارث ِمطيع را، هم وارثِ مشروط را و غيره. بايد ببينيم چه مي گويد و نسبت ها را فراموش هم كه نكنيم لااقل گهگاه بگذاريم در پرانتز. واما در مورد گزاره چند پهلوي سوال. نمي شود گفت كه تا به حال به ميراث شريعتي پرداخته نشده است. آنچه شريعتي پس از چهل و سه سال زندگي به عنوان ميراث برجاي گذاشت و رفت طي اين چهل سال مدام در پيوند با تجربيات اجتماعي و فرهنگي و سياسي ما قرار داشته و هر بار با خوانش و در موقعيتي جديد خود را تعريف كرده است. مسكوت و فراموش شده نبوده، بلكه ميراثي بوده كه همچون موجوديتي زنده عمل مي كرده است. البته اين درست است كه بر سر اين ميراث اجماع نبوده و خود را به عنوان يك بلوك منسجم و تعريف شده فيكس و ثابت بر جاي نگذاشته تا بتوان صراحتا گفت اين ميراث اين فوايد را داشته و يا اين مضرات را و  اي بسا از همين رو ارزيابي را دشوار مي كند و يا دستخوش تناقض. و دست آخر اينكه بله از مرگ شريعتي چهل سال مي گذرد اما او هنوز دست از سر ما برنداشته و ارزيابي نهايي را در مورد خود ناممكن كرده است. شريعتي سي و پنج &ndash; شش سال داشت وقتي سخنراني هايش را در حسينيه ارشاد آغاز كرد (وقتي هم كه از دنيا رفت، چهل و دو سال داشت) و 39 سال است كه همچنان موضوع نقد و گفت وگو همچون پروژه، نوعي رويكرد و نيز نوعي تفكر است. اين حضور از يك سو در جامعه اي كه با سرعت در حال عبور از خود، ارزش ها و گفتمان ها است و موقعيت ها- در حوزه تفكر و نيزدر نحوه زيست- موقتي تلقي مي شوند و نيز در جهاني كه دستخوش تغييرات بنياديني در همه حوزه ها بوده است و به تعبير اهل فلسفه دچار <<شيفت پارادايمي>> يا <<تغيير اپيستمه>> شده قابل تامل است و محل پرسش: كيفيت و چرايي تداوم حضور يك متفكر جوان متعلق به چهار دهه پيش در دهه هاي پس از خود؟ حضور در بحث ها و نزاع هاي فكري، در پروژه ها و كنش هاي سياسي و نيز تداوم گفت وگو با نوعي از جواني.

آيا دليلي هم براي اين ادعا داريد كه شريعتي همچنان در عرصه فكري و فرهنگي ما حضور زنده دارد و نيروهايي تازه را زنده مي كند؟

مشاهدات اين را مي گويند: هم در خيابان مي توان ديد (بر سر بساط فروش كتاب هاي ممنوع) هم در نقدهاي فكري و نظري پي در پي از سوي روشنفكران (ديني، نوانديش ديني، سكولار و…) هم از طريق تيراژ كتاب ها (از سر كنجكاوي باشد يا از جنس پيروي بحث ديگري است)، ، كالايي شدن چهره اش (بر روي سفال و ليوان و پوستر و…)، اس ام اسي شدن جملاتش، كتاب سازي هايي كه حول و حوش زندگي و كلمات قصار او و حتي پيدا شدن سر و كله اش به موسيقي رپ… مي شود و دست آخر حضور وسيعش در جهان مجازي، حتي تبديل شدنش به جوك و به يك معني ورود به روزمرّگي جامعه و اصلا همين كه به تازگي استابليشمنت آكادمي از دستاوردهاي او در حوزه علوم انساني صحبت مي كند و برايش سمينار مي گذارد و حتي شهرداري هم هر از چندي با احتياط و خجالتي، پوسترهاي او را بر دري و ديواري مي كوبد و گرامي مي دارد سالروز مرگش را، گيرم با حذف كراوات و گذاشتن كمي ريش. هنوز هم كه هنوز است پخش كوچك ترين خبري (حتي از نوع زرد آن) نفرين و آفرين بر مي انگيزاند. هنوز هم نوعي طعمه خبري محسوب مي شود و دست آخر بررسي موقعيتش در خارج از ايران، حضور دوباره اش در مطالعات پسا استعماري و بحث هاي مربوط به توسعه و… خوب اينها همگي نشانه اند. بي شك مي توانيم بپرسيم نشانه چي؟ قبل از هر چيز نشانه حضوري زنده. موجوديتي زنده كه موجب خشم، نقد، طنز و نيز پيروي مي شود و اين يعني اينكه هنوز نشده است نوستالژي و يا مرده ريگ. در چنين وضعيتي آيا مي شود ارزيابي نهايي كرد؟

چرا عمده اين مواجهات از سوي جوانان صورت مي گيرد؟ آيا مي توان گفت كه شريعتي متفكر يا روشنفكري براي جوانان است و مخاطب اصلي او جوانان هستند؟

عمدتا از سوي جوانان نيست، ما ميانساله ها هم همچنان به سراغ شريعتي مي رويم (براي نقد باشد يا شرح). اما همين مراجعه مستمر جوانان به شريعتي هم شايد يك جور نيروي فشاري باشد كه ما ميانساله ها را به هوس مي اندازد كه باز به سراغش برويم. مي گويند شريعتي جوان پسند است. خوب البته در اين گزاره پارادوكسي وجود دارد چون بلافاصله بعد از اين تذكر است كه مي شنويم زمانه شريعتي به سر آمده و حرفي براي اين زمانه ندارد. درست است كه موقعيت اگزيستانسياليتي اي به نام جواني شايد وجود داشته باشد كه مثلا از بلوغ و ميانسالگي و كهنسالگي تفكيك مي شود اما جامعه شناسان به ما مي گويند كه ذاتيتي وجود ندارد و مثلا بايد از جوانان صحبت كرد. جواناني كه امروز مثلا از لابه لاي گلايه ها و شكايات و نعوذبالله ها مي شنويم كه هيچ ربطي به ديروز ندارند و دستخوش گسست هاي بنيادي شده اند. بنابراين مي پرسم چگونه مي شود در آن واحد هم حكم صادر كرد بر تعلق داشتن شريعتي به روزگاري سپري شده و هم از جوان پسند بودن او صحبت كرد در اين زمانه؟ عقل سالم مي گويد كه يا زمانه او هنوز سپري نشده و يا شريعتي فراتر از زمانه خود مي انديشيده و متفكرِ فردا بوده است از همان آغاز! در باب داشتن نسبت با سه نوع جواني (و نمي گويم با تماميت جواني ها در ايران معاصر) كه ترديدي نيست. (تيراژ كتاب ها و بالانس فروش آنها نشان مي دهد. بي ترديد اين خريداران هم نسلي هاي من نيستند. آنها يا خريده اند و تا به حال با هر بار اسباب كشي از كتابخانه هاي شان رد كرده اند يا نگه داشته اند. به هر حال ديگر خريدار نيستند) منظور از سه نوع جواني، مخاطبين جوان مستقيم شريعتي در دهه چهل، مخاطبين غيرمستقيم شريعتي در دهه 60 و دست آخر جوانان امروزي است. اين سه تجربه از جواني تفاوت هاي فاحشي با هم دارند، با وجود تداوم ها. اين سه نوع جواني به تعبيري هر كدام دهن كجي به نسل قبلي محسوب مي شوند. بيست ساله دهه 1340 با رويكرد ايدئولوژيك، ميل به راديكاليسم در عرصه اجتماعي، نگاه اتوپيك ودر تقابل با نظام مسلط به نوعي عبور از جواني قبل از خود بودند. بيست ساله دهه 1360 در شكاف ميان قدرت و ضد قدرت روبه روي هم قرار گرفت، يك رويارويي خصمانه، جنگ ايده ها و جنگ جبهه ها بود؛ يكي براي نظام انقلابي مي مرد و ديگري براي انقلاب دايمي. بيست ساله امروز ظاهرا خود را با كليدواژه هايي مثل زندگي، عشق، آزادي، سبك زندگي، نقد ايدئولوژي، واقعيت گرايي، انديويدواليزم و… تعريف مي كند. خوب سوال اين است: گفتن اينكه شريعتي جوان پسند است دقيقا دارد به كدام خصلت مشترك در ميان اين سه نوع تجربه اشاره مي كند؟ متفكري كه با مولفه هايي چون اتوپيا، راديكاليسم، ضرورت مبارزه سياسي شناخته شده است با نسلي كه خود را درست در برابر اين مولفه ها تعريف مي كند، چه نسبتي مي تواند برقرار مي كند؟ شريعتي در كجاي اين عبور و مرورها قرار دارد؟ چه خصلتي در رويكرد او، در تفكرش و  اي بسا در زندگي اش او را همچنان در ميانه نگه داشته. ميانه اين گسست ها و تداوم ها. هر يك از اين قرائت هاي سه گانه شريعتي را جوري فهميدند.

شما به رجوع مكرر نسل هاي جوان به شريعتي اشاره كرديد. پرسشي كه پديد مي آيد، اين است كه چرا شريعتي؟ چرا در ميان طيف هاي گوناگون روشنفكراني كه ما داشتيم، او بيشتر از ديگران در ميان جوانان شاخص مي شود؟

به طور كلي به چندين دليل مي توانيم اين حضور را با وجود گذر زمان و تغيير گفتمان ها و دوره ها، توجيه كنيم. قبل از هر چيز به نظر من، ربط دارد به خصلت هايي در تفكر شريعتي. فعلا درباره پروژه او صحبت نمي كنم. به نظر من اولين خصلت انديشيدن در شريعتي، اين است كه يك سيستم پايان يافته، تام و توتاليتر نيست. انديشه شريعتي يك پازل ناتمام است، پازلي كه چند قطعه را كم دارد. اين امكان دموكراتيك را در خود دارد كه مخاطبش هر بار بر اساس پرسش ها و مساله زمانه خود و متناسب با نگاه و تجربياتش به شكل جديدي آن را بچيند. مونولوگ نيست يك ديالوگِ مدام است. در خوانش ها و نقدهاي متفاوتي كه از انديشه شريعتي طي اين سال ها شده مي توان اين رفت و آمد ميان ذهنيت مخاطبان او و متن را ديد. هركدام از اين تفسيرها، نقد تفسيرهاي پيشين از شريعتي بوده اند. نقدهايي كه به شريعتي در انتهاي هر دهه مي شود، هركدام ناقض قبلي است. نقدهايي كه در دهه 40، 50 از سوي هم نسلانش مي شود به طور كلي از اين قرار است: تكيه صرف به مبارزه فرهنگي و به تعبيري آگاهي بخش و بي توجهي به امر سياسي، بي توجهي به تضاد اصلي-فرعي (اولويت را نقد سنت قرار دادن و بر آن اساس نقد دينداري و متوليان آن) و البته دينداري اي مشكوك و التقاطي به دليل ايدئولوژيك بودنش. (داشتن نگاهي گزينشي به دين و تقليل آن به كاربرد اجتماعي اش و نيز رويكردي عصري و افسون زدا) در دهه هفتاد، نقدها كاملا متفاوت است. نقدهايي كه در اين دهه متوجه او است، اين است كه انديشه شريعتي انديشه انقلاب است و به كار سازندگي نمي خورد، شور است و نه شعور، رويكرد ايدئولوژيكش به دين اكثري است و تماميت خواه و تعميم يافته به همه حوزه ها (تاريخ، اقتصاد و… ) ادامه مي دهم. هم متهم مي شود به ساواكي بودن و هم از علت العلل هاي انقلاب در ايران و حكومتي اسلامي. در زمان خودش مورد نقد است به دليل در اولويت قرار دادن مبارزه به تعبير خودش <<ضداستحماري>> و فعال كردن تضادهاي داخلي و نه مثلا ضداستبدادي (و از همين رو مورد حملات وسيعي از سوي بخشي از متوليان ديني قرار مي گيرد) و بعدها از تئوريسين هاي نوعي بنيادگرايي چپ اسلامي معرفي مي شود. پروژه شريعتي نقد سنت، تفكيك دين از سنت، بازسازي و تصفيه منابع فرهنگي، نقد متولي گري در دين، طراحي مدرنيته آلترناتيو است اما در كوتاه مدت هاي تاريخي هر بار پيوند مي خورد با يك موقعيت و نقدها را متضاد و متناقض مي كند.

يك نقدي كه امروزي ها به دكتر شريعتي مي كنند، اين است كه او دقيق نيست، نه در پرداختنش به ميراث سنتي و اسلامي به اين دليل كه متخصص سنتي علوم اسلامي نيست و نه در وام گيري اش از انديشه هاي غربي. بر اين اساس برخي معتقدند كه شريعتي يك روشنفكر سياست پيشه و ايدئولوژيك است كه نمي توان و نبايد كار او را جدي گرفت.

روشنفكر سياست پيشه ايدئولوژيك را نمي دانم بايد جدي گرفت يا نه، اما در صورتي كه باور داريم جدي نيست پس چرا چنين نقش مخربي برايش قايليم تا آنجا كه انحراف حركت مشروطه خواهي را بر گردن همين رويكرد مي اندازيم. اگر چنين است بايد جدي اش گرفت. بايد زودتر از اينها جدي اش مي گرفتيم. يا اين تفكر را نمي شود تقليل داد به دو برچسب يا شكننده تر از آن بوده ايم كه گمان مي رفته است. برهمين اساس مي خواهم برسم به دومين خصلت در انديشيدن شريعتي. يا به عبارتي شايد خصلت متفكر- به معناي عام- كه نه آكادميسين است و نه عالم. متفكر همچون عابر مرزها، خارج از استابليشمنت. چرخ زدن در جهان ايده ها، ميل به گريز، به خارج از مرزهاي تعريف شده توسط نهادها تا جا باز شود براي خلاقيت، تا امكان به پرسش گرفتن <<محل هاي اجماع>> و <<عرف نهاد>> ها پيدا شود. اصطلاح ديدرو است: متفكر همچون <<تك تيرانداز>> (آن كس كه نيازمند پروتكل است جاي خيلي دوري نمي تواند برود.) شريعتي بي ترديد خودش را به پروتكل آكادمي وفادار نمي داند. اگرچه تحصيلات آكادميك دارد، اما آن را رها كرده و عرصه عمومي را انتخاب مي كند. او خصلت تفكر را آزادي از هرگونه نهادي (establishment) مي داند. او تفكر قالب آكادميك را رها مي كند و به دنبال بيان انديشه آزاد از اتوريته ها است. با اينهمه محيط هاي دانشگاهي هم، اندك اندك البته، به انديشه هاي شريعتي همچون پروژه يا همچون نوعي رويكرد اجتماعي يا حتي به عنوان برگي از تاريخ تفكر معاصر ايران مجبورند توجه نشان دهند. او براي دانشگاه، سوژه هاي فراواني را ايجاد كرده است. در دانشكده هاي ايران در بيست سال اخير حدود دويست تا سيصد پايان نامه درباره شريعتي دفاع شده. فريدالعطاس در سفري به ايران مي گفت مثلا همين كتاب بازگشت به خويش، موضوع يك يكي از كرسي هاي درسي دانشگاهي در مالزي است.

يعني چون در دانشگاه ها به كارهاي شريعتي مي پردازند، پس نوشته هاي او مهم مي شوند؟

خير! برعكس! چون بدل شده اند به پديده اجتماعي غيرقابل انكار آكادمي مجبور مي شود آنها را بدل به موضوعات پژوهشي كند. ايده هايي اند كه منجر مي شوند به وضعيتي، تجربياتي، اين ايده ها مشروعيت شان را از آكادمي نمي گيرند در واقعيت بيروني اند كه حيثيت پيدا كرده اند. انديشه هاي شريعتي در محورهاي اصلي خود (خويشتن، نسبت فرهنگ و ايمان، موقعيت دين و متوليان سنت، وجوه سه گانه سلطه) بيان تئوريك واقعيت اجتماعي و فرهنگي ما بوده است، دوگانه هايي كه ما به آن دچاريم و شريعتي توانسته است يا خواسته است آنها را تئوريزه كند. تئوري هاي اجتماعي مگر از كجا آمده اند؟ محصول تاملات خلوت نشينانه كه نيستند. تئوري ها محصول مشاهدات انضمامي اند و البته تلاش براي فرارفتن از آن و ساخت و ساز جهانشمولي به نام نظريه، نظريه علمي. اين مقولاتي كه شريعتي مدام به آنها مي پردازد و حتي گوشت و پوست و استخوان را هم درگيرش مي كند سوژه هاي اساسي علوم انساني و اجتماعي هستند. به همين دليل است كه با وجود اينكه از دانشگاه مي رود  اما سوژه هايي اساسي براي آكادمي و پژوهش هاي آكادميك فراهم مي كند. ضمن آنكه شريعتي اساسا پروژه ديگري دارد و آن پيشبرد يك پروژه اجتماعي است. شريعتي يك مصلح اجتماعي، اكتور اجتماعي است و نه صرفا يك پژوهشگر. از همين رو به تعبير خودش در اورژانس زندگي مي كند. نه وقت داشته است و نه امكان. يك متفكر جوان سي و چند ساله تحت تعقيب!

يعني چاره اي نداشت؟

چاره كه داشته است! مي توانست رسالت ديگري را براي خود تعريف كند. مي توانست زيست در اورژانس را رها كند (كه خصلت زندگي در اين منطقه است) و مدل ديگر خدمت كردن يا فلسفيدن را انتخاب كند. حتي منظورم اين هم نيست كه جوان بوده و جوان رفته است و خطاهايش را بگذاريد به پاي جواني! اين را همچون عذري براي او نمي گويم، يك انتخاب است. اگرچه سن مي تواند فرصت خوبي باشد براي طرح افكندن هاي بنيادي و شريعتي چنين فرصتي را نيافت با اين همه نداشتنش هم هميشه توجيهي كافي نيست. پاسكال متاله و فيلسوف فرانسوي قرن هفدهم در سي و نه سالگي مي ميرد، سيمون وي فيلسوف فرانسوي قرن بيستم در سي و چهار سالگي مرد. رمبو، بنيانگذار شعر نو فرانسوي تا بيست سالگي شعر گفت و… ايده ها مشروعيت شان را هميشه از سن و سال طراح ايده نمي گيرند. شريعتي- با همين جواني و جوانمرگي- در پرونده هاي مختلفي حضور داشته و ذي نفوذ هم بوده (مضر يا مفيد) و از همين رو نهادهاي مختلفي نيز مي توانند به او بپردازند. در ثاني فقط متوليان آكادمي به شريعتي خرده نمي گيرند، متوليان دين نيز بر اساس ملاك ها و مقررات تعريف شده براي استابليشمنت دين همين نقد را بر او دارند: عدم تبعيت از قوانين و سنت هاي مستقر، عدم تسلط بر منابع فقهي و تاريخي شيعي و… انديشيدن در شريعتي خصلتي انضمامي دارد، در نسبت با اجتماع، در نسبت با دين و در نسبت با خودش مدام در حال رفت و آمد.  اي بسا به همين دليل <<ماي اجتماعي>>، <<ماي مذهبي- تاريخي>> و يك <<ماي مدام در معرض و دستخوش>> را مدام با خود درگير مي كند. خودش مي گويد: <<اسلاميات- اجتماعيات-كويريات.>> اين انديشه سه وجهي اين امكان را براي شريعتي فراهم مي كند كه تقليل به اين يا آن وجه پيدا نكند. سياليتي به او مي دهد كه هر بار با وجود زمان و زمانه همواره با يك <<ما>>ي متغير در گفت وگو باشد. تيراژهاي كتاب هاي شريعتي هم همين را مي گويند. اگر شريعتيِ اجتماعي در اوايل انقلاب بيشترين اقبال را دارد (در بدو انقلاب كتاب <<پس از شهادت>> صد هزار نسخه هم تيراژ داشت)، امروز كوير است كه مدام تكثير مي شود. در كوير و گفت وگوهاي تنهايي شريعتي، اتفاقا يك من اجتماعي سخن نمي گويد، بلكه يك من در خلوت نشسته است كه بدون هيچ كليشه و مرزي سخن مي گويد. شريعتي جزو نادر متفكرين و متفكرين ديني است كه صداي اول شخص مفرد را درمي آورد. اين خصلت ديگر تفكر نيز هست. اول شخصي كه محصول تاملات مشخص فكري و انتزاعي است و در عين حال در ربط مستقيم با امر زيست شده است. ادبيات براي شريعتي فرصتي است كه هرگونه سيستم سازي را مغشوش و پخش و پلا كند. ادبيات جايي است كه آزادي برايش ممكن مي شود. تجربه گشودگي است، گشودگي اي كه نوشتن ممكن مي سازد، <<جايي كه همه امكانات زبان مي توانند خود را تجربه كنند>>. با اين همه هيچ يك از متوليان استابليشمنت ادبيات، شريعتي را به رسميت نمي شناسند. شريعتي حداقل دو هزار صفحه نوشته (و نه سخنراني و خطابه) از جنس ادبيات (فعال شدن يك من انضمامي) دارد، نوعي زندگينامه خودنوشت، اما كمتر ديده شده است كسي به اين وجه پرداخته باشد. نه تنها همچون سبك بلكه به عنوان رفرانس حتي در نوع نگاه شريعتي به مفاهيمي مثل زندگي، عشق، ديگري و… در اينجاست كه شريعتي با دستان رو و بي واسطه مخاطبي متفاوت را فرا مي خواند و او را در محضر تناقضات و تنش ها و كشمكش هايي مي نشاند كه خصلت انديشيدن باز و گشوده است. به اين معنا او بزرگ ترين منتقد خودش است. به نظر من اين خصلت ها در نوع انديشيدن شريعتي، امكان تردد آزاد او را در شهر فراهم كرده.

جالب است كه در سال هاي اخير از ميان سه دسته معروف كارهاي دكتر شريعتي، يعني اسلاميات، اجتماعيات و كويريات، اين دسته اخير است كه مورد توجه قرار گرفته است. به نظر شما دليل اين اقبال چيست؟ آيا فكر مي كنيد و تنها دل نوشته ها و متون اصطلاحا عرفاني او هستند كه از سوي مخاطبان جوان مورد توجه قرار مي گيرند؟

تعبير دلنوشته البته به نظر من تقليل دهنده است. شأن فكري اين نوشته ها را ناديده مي گيرد. نوشته هاي كويري شريعتي، بعد از چهل و خرده اي سال، اندك اندك دارد به عنوان منبعي يا رفرانسي براي فهم تفسير شريعتي از نسبتش با مقولاتي چون امر قدسي، دين، من، عشق، مرگ و… مورد توجه قرار مي گيرد. كوير، هبوط، گفت وگوهاي تنهايي همگي دستنوشته هاي شريعتي اند و غالبا در سال هاي پاياني دهه 40 نوشته شده اند، پيش از تبديل شدن شريعتي به ايدئولوگ مصلح اجتماعي در حسينيه ارشاد. در تمامي اين مدت، به جز سال هاي اخير اين دستنوشته ها مورد توجه مخاطبين شريعتي نبود. چه از سوي كساني كه دوستداران اين نام و پروژه بودند و چه كساني كه ناقد او بوده اند. البته امروزه هم به جز چند كار پژوهشي در اين باب، عمدتا رويكردها به كويريات شريعتي همينطور دلنوشته اي است. در اين نوشته ها كه براي شريعتي حكم گريزگاه دارند، درست است كه او فارغ از دغدغه مفهوم سازي يا نظريه پردازي تن مي سپرد به امر نوشتن. شبيه گشت و گذار است يا به تعبير خودش <<شقشقه>>، <<من>>ي در محضر خود نشسته اما يك محور مركزي دارد و پرسشي فلسفي و آن اينكه <<من كدام است؟>> به تعبير معتمد دزفولي، <<كوير تجربه تراژيك مدرنيته ايراني>> است. يك من در جست وجوي آزادي خود از چهار زندان و در عين حال محكوم به عبور از خود و در عين حال پرسشگري از كدام آلترناتيو. تاريخ اين كتاب به سال هاي پاياني دهه چهل بر مي گردد، همان سال هايي كه اوج گيري زمانه راديكاليزم است و تسلط ديسكور مبارزه مسلحانه، با اين همه مي بينيم كه شريعتي آن دغدغه من را &ndash;كه امروز همگي را درگير آن مي بينيم- رها نكرده، به تعويق نينداخته، منتفي ندانسته است. اين نوشته ها اين فرصت را فراهم مي كند كه به شريعتي از زاويه ديگري نگريسته شود: معلمِ نه قطعيت هاي يك بار براي هميشه تعريف شده بلكه پرسش هايي انضمامي از يك <<من>> بسط يافته. در كوير صحبت از يك جست وجوي پر تنش من كدامم است و نه الزاما متني عرفاني. متن عرفاني يعني چه؟ كويريات براي شريعتي گريزگاه هايي براي تفكر است. در شريعتي سه ساحت اجتماعي، تفكر انتزاعي و من سر زده ادبياتي همواره در گفت وگوي با هم هستند. خودش مي گويد كويريات براي او از جنس خوردن ميوه ممنوعه است، يعني جنسي از آگاهي كه خوردنش موجب تنهايي انسان، ترديد، پرسش، پرتاپ شدگي و… مي شود. كوير جست وجوي <<من>> ي است كه مدام در پي آزادي و تجربه خروج از زير سقف هاي تاريخ و سنت و… است. در اين نوع نوشته هاي كويرياتي ما رد پاي فرهنگ هاي موازي را مي بينيم، سير و سياحتي ميان فرهنگ هندي، ايراني، اسلامي، مسيحي، يهودي و… ضرورتا بايد مفهوم سازي كرد. سطحي است و رمانتيك؟ نمي دانم. اما بي ترديد از جنس امر زيسته شده است و انضمامي و براي تعميم پذيري اش بايد به سراغ مفهوم سازي رفت. اين همان سياليت تفكر است. معنايش اين نيست كه اجتماعيات يا اسلامياتش ديگر مورد توجه نيست. معنايش اين است كه مطالعه جنس و نوع مراجعه به آثار شريعتي طي اين چهل سال در عين حال نشان دهنده حال و احوال جامعه ما نيز بوده است. چنانچه مطالعه تفاوت اين مراجعه به آثار در كشورهاي مجاور نيز خود تاييدي است بر اين واقعيت. به نظر مي آيد انديشه شريعتي پر از گريزگاه است و از همين رو به بن بست نمي رسد.

تيرماه سال گذشته يوسف اباذري در همايش هشت دهه علوم اجتماعي در ايران با انتقاد از نظريه گرايي اصحاب علوم اجتماعي ايران از سويي و كم شدن سطح مطالعه دانشجويان اين رشته ها از سوي ديگر تاكيد كرد كه بايد به شريعتي و آل احمد بازگرديم. به نظر شما منظور او از اين بازگشت چيست؟

 چرايي اين ضرورت بازگشت و بازخواني شريعتي و آل احمد را البته بايد خود ايشان توضيح بدهند. (و  اي بسا توضيح بدهند كه چرا تا به امروز توضيح نداده اند!) هم پرونده كردن شريعتي و آل احمد زياد صورت مي گيرد و هر بار به دليلي و  اي بسا با تسامح و از سر بي دقتي. آيا اين دو نام را هم پرونده مي كنيم چون هر دو منتقدين غربزدگي هستند؟ چون بر نقش مذهب تكيه دارند؟ چون از خويشتني بومي صحبت مي كنند؟ بله اينها نقاط اشتراك ممكني است با چند تفاوت عمده بر سر مفهوم غرب، بر سر موقعيت و بيماري اي به نام <<زدگي>>، بر سر مذهب و روحانيت، و نهايتا وضعيتي به نام خويشتن ِ بومي. براي شريعتي غرب به استعمار تقليل نمي يابد، سنت به مذهب ارتقا پيدا نمي كند و خويشتن به بوم محدود نمي شود. با شريعتي ما مدام سر و كار داريم با <<كدام>>. كدام غرب، كدام مذهب، كدام خويشتن؟ كدام بوم؟ از همين رو شريعتي مصادره ناپذير شد، دستخوش گسست نشد كه بشود از ضرورت بازگشت به او و بازخواني او صحبت كرد. شريعتي خوانده شده است و مي شود، حتي اگر به حرفش گوش نكرده باشند يا به روي خود نياورده باشند. اگرچه تكه پاره و نصفه نيمه كاره. منتها اتفاقي كه غالبا با شريعتي مي افتد اين است كه (هم از سوي برخي چهره هاي دولتي و نيز روشنفكران جوان) نبايد به رو آورده شود يا از ترس اينكه دمده تلقي شود يا مبادا اسباب زحمت شود.  با اين همه توصيه مشروعي است به همه آن دلايلي كه ذكر شد و نيز اين واقعيت كه در ميان اين نظريات و تاكيدات آكادميك، چنين پيدا است كه نسبت با امر واقع نسبتي است مخدوش و خود جامعه موضوعيت مستقيمش را از دست داده و خواندن شريعتي اين امكان را براي خوانندگانش فراهم مي كند كه به اشكال مختلف و ممكن برقراري نسبت ميان نظريه و امراجتماعي بينديشد.

به نظر شما اجتماعيات شريعتي براي علاقه مندان علوم اجتماعي در زمانه ما چه حرفي براي گفتن دارد؟

 اجتماعيات شريعتي چه هنگامي كه با رويكرد جامعه شناسانه در موضع تحليلگر مي نشيند و آسيب شناسي مي كند و چه هنگامي كه همچون مصلح اجتماعي در تلاش براي ارايه آلترناتيو است به نظر مي آيد كه همچنان براي زمانه حرف دارد. معناي اين حرف اين نيست كه راه حل در آستين دارد. منظور اين است كه تشخيص هايش و آسيب شناسي هايش نسبتي واثق دارد با معاصريت ما. چه وقتي در حومه هاي شهرهاي بزرگ اروپا و به دنبال بحران هويت بدل مي شويم به طعمه هايي براي بنيادگرايي و چه هنگامي كه ما را مجبور به انتخاب مي كنند ميان مذهبي بودن سيد قطبي يا لاييسيته مدل بعثي در خاورميانه. چه وقتي درگير نارسيسيزم بومي هستيم و چه وقتي دچاريم به جهانشمولِ تك الگوي جهاني زدگي. چه وقتي از هويت هاي منشوري مي گوييم و چه هنگامي كه به دنبال ريشه هاييم و تملك حافظه تاريخي و اما مي پرسيد چه حرفي براي علاقه مندان علوم اجتماعي دارد؟ تلاش هاي شريعتي براي انديشيدن وطرح اندازي هاي آلترناتيو (سوم) ميان اين دوگانه هاي محتوم در بسياري از حوزه ها &ndash; بيشتر و بيشتر- مورد توجه مطالعات اجتماعي، مطالعات پسا استعماري، مطالعات پسا توسعه قرار مي گيرد و گرفته است. چنانچه در حوزه دين نيز پروژه رفرم ديني شريعتي (بالاخص در سال هاي اخير و توسط محافل آكادميك غير ايراني و مثلا در مقايسه با الهيات رهايي بخش و…) از موضوعات مطرح و پژوهش هاي متعدد محافل آكادميك غير ايراني است. موضوعاتي چون <<زيست همزمان ناهمزماني ها>> (تفاوت زمان تقويمي و زمان تاريخي)، <<خويشتن هاي موازي و تلاش براي برقراري نسبت ميان آنها>> (هويت هاي منشوري: ايراني، اسلامي، شرقي، غربي و…)، <<مدرنيته آلترناتيو>>، مساله هويت و نسبتش با ديگري، <<بازگشت به كدام خويشتن>>، <<مذهب عليه مذهب>>، مساله سلطه و سويه هاي سه گانه آن و اين ها همگي پروبلماتيك هاي روز علوم اجتماعي هستند و مانع از ديروزي شدن شريعتي مي شوند. (به خصوص پس از بحران جهاني شدن، شكل گيري مدل هاي نو به نوي بنيادگرايي كه مدام دستخوش جهش هاي ژنتيك شده اند، بحران سرمايه داري و… )

 دكتر شريعتي از معدود روشنفكران و متفكران معاصر ايراني است كه آثارش به زبان هاي غيرفارسي ترجمه شده و در سطح وسيع در ميان ساير كشورهاي اسلامي و همسايه مخاطب دارد. روايت ايشان از شريعتي چگونه است؟

همين رابطه سيال را مخاطبان غيرايراني شريعتي هم طي اين سال ها داشته اند. از تركيه شروع مي كنم. برخي آثار شريعتي از سال 1980 ميلادي يعني كمي پس از مرگ او توسط ناشران مختلف به تركي استانبولي ترجمه مي شد اما نه به شكل سيستماتيك. بنابراين در دهه هشتاد به آثاري از شريعتي كه كمك رسان جريانات اسلامي هويت گرا مي توانسته باشد، مراجعه مي شده است. كتاب هايي چون <<بازگشت به خويش>> و<< اسلام شناسي>> و… مورد توجه است. شريعتي به عنوان متفكري ديني كه قصد احياي دين دارد و نيز نقاد تقليد و از خودبيگانگي است براي جامعه اي كه گرفتار همان نزاع سنت و مدرنيته از نوع تحميلي و تقليدي آن است جالب است و در شريعتي امكان بازانديشي ميراث و بازسازي هويتي جديد مي بيند. اما طي ده، پانزده سال اخير ترجمه تمامي آثار شريعتي در دستور كار انتشاراتي به نام فجر قرار گرفت و با استقبال وسيعي روبه رو شده است. سه سال پيش، جشني به مناسبت اتمام سي و شش جلد مجموعه آثار شريعتي در استانبول برگزار و با استقبال وسيعي روبه رو شد. اين كتاب ها پر تيراژ هستند و مهم تر از همه مخاطب ترك را با همه ابعاد اين پروژه آشنا كرده است. رابطه جامعه ترك با شريعتي هم طوماري بوده است، يعني در آغاز منبعي براي منِ هويت گراي بنيادگرايِ رنج ديده از مدرنيته خشنِ لاييك و خسته از تقليدِ غربيِ ترك بوده است كه مي خواهد خودش سر برآورد، نه فقط متفكر احياي اسلامي بلكه متفكر نقاد سنت نيز، منتقد تقليد از غرب و منتقد خوانش بنيادگرايانه از دين نيز. امروز آثار شريعتي در بالكان از پرفروش هاست. در كشورهاي عربي همچنين روندي وجود داشت. در همان سال هاي دهه هشتاد ميلادي، همان تيترهايي كه گفتم ترجمه شده بود. اما طي ده سال اخير هفتاد درصد آثار شريعتي به زبان عربي ترجمه شده است. آقاي بزي، رييس انتشارات دارالامير مي گفت بازگشت به خويش شريعتي در مصر دهه هشتاد به صد هزار تيراژ هم رسيده است. حداقل صد پايان نامه در كشورهاي عربي به خصوص مصر درباره شريعتي نوشته شده است. امروز مخاطب شريعتي در برخي از كشورهاي عربي، با شريعتي منتقد سنت آشنا است. در كنفرانس جامعه شناسي خاورميانه، جامعه شناس لبناني مي گفت: <<اگر آثار شريعتي نبود، ما سيد قطبي مي شديم.>> به نظر مي آيد كه موقعيت شريعتي هر بار با توجه به بستر فرهنگي و سياسي و اجتماعي اين كشورها (كه هم سني است و هم شيعي) تغيير مي كند و بسط مي يابد. خود اين نكته قابل توجه است. از ناشر تركي آثار شريعتي  پرسيدم:  شريعتي در ايران مورد نقد است به واسطه نوعي شيعي گري. شما با شيعي گري شريعتي چگونه كنار مي آييد؟ توضيحش قابل توجه بود: نگاه شريعتي به تشيع تاريخي است و نه فرقه اي، تشيع را نهضت مي خواهد و نه نهاد؛ چنانچه نقدش به تسنن اموي نيز همين است. تسنن محمدي و تشيع علوي را از يك جنس مي داند و طبيعتا جامعه سني مذهب ترك را برنمي آشوباند.

شما بر سياليت تصوير شريعتي در روايت هايي كه از او مي شود تاكيد داريد اين وضعيت حتي در آثار هنري اي كه او را به تصوير مي كشد نيز ديده مي شود. براي مثال در پوسترهاي اول انقلاب شريعتي يك اسلحه يا قلمي شبيه كلاشينكف در دست دارد كه از آن خون مي چكد و پرچم امريكا و شوروي در حال سوختن است، اما پوسترهاي بعد از بيست سال او را در كنار يك گل سرخ و دود و شمع و… به تصوير مي كشاند. بالاخره شريعتي كدام يك از اين تصويرهاست؟

اين <<من>> متغير و سيال است كه هر بار در مراجعه و عبور از شريعتي خودش را تعريف مي كند. در واقع در هر بار عبور از خود و رودررويي با خود است كه با شريعتي بار ديگر مواجه مي شود و معلوم مي شود من ديگري شده است. از اين حيث، شريعتي در پرونده دموكراسي در ايران جايگاه مهمي دارد. شريعتي ضروري بوده است، چون نقش آينه را بازي كرده و ما هر بار با نگريستن به او، به ياد خود ديني، خود تاريخي و يك خود در جست وجوي خويشتن مي افتيم. شريعتي نه فقط به عنوان تفكر كه به عنوان تجربه زيسته نيز مهم مي شود. براي بسياري، آشنايي با شريعتي همچون يك مواجهه بوده است. خود شريعتي از آگاهي همچون آتش پرومته حرف مي زند كه بر جان مي افتد، منجر مي شود به موقعيتي جديد. خبر و نظر. جواب خود شريعتي را خدمت تان مي دهم: <<هر كسي آنچنان هست كه احساسش مي كنند.>> همه اينها كه برشمرديد شريعتي هستند.

شريعتي يك سال پيش از انقلاب ايران در سال 1356 درگذشت اما در تمام كتاب هاي تحليلي جدي و اصلي اي كه درباره انقلاب ايران نوشته شده، از او به عنوان مهم ترين روشنفكر موثر در انقلاب ياد مي كنند. بر همين اساس برخي به ستايش از او و برخي به نقد او مي پردازند. شما درباره اين ارزيابي چگونه مي انديشيد؟  آيا فكر مي كنيد مهم ترين ميراث او انقلاب اسلامي 57 بود؟

براي ارزيابي يك ميراث، يك حادثه يا يك انديشه به قول برودل، بايد به ديالكتيك مدت زمان ها يا دوره ها (dur&eacute;e) توجه كرد: كوتاه مدت حادثه، ميان مدت  دوره و بلندمدت فرهنگي. يك مثال مي زنم: انقلاب فرانسه در كوتاه مدت حادثه چه به بار آورده: نخستين كشتارجمعي مدرن (مردمان شمال فرانسه)، ويران كردن كليساها و بت شدن الهه خرد. خشونت و سركوب و يكپارچه سازي. اما در ميان مدت دوره، انقلاب فرانسه سرمنشايي براي انقلاب هاي منطقه و اروپا مي شود. در درازمدت هم اين انقلاب از الگوهاي اصلي حقوق بشر و دموكراسي و ليبراليسم و پايان عصر سلطنت و سر زدن شهروند و پايان نظام فئودالي است. براي ارزيابي كارنامه يك متفكر نيز بايد به اين ديالكتيك توجه كرد. اگر تفكري هنوز موضوع روز است و هنوز در حال توليد و بازتوليد خود است نمي توان برايش كارنامه نهايي صادر كرد. شريعتي هنوز در حال تيپ سازي حتي عليه خودش است و تفكرش سرمنشا تاثيرات جديد است. به هر حال مهم ترين مولفه پروژه شريعتي رفرماسيون ديني است، هم از نگاه بيروني و به عنوان پروژه اجتماعي و هم از منظر آلترناتيوسازي براي تيپ جديد ديندار. نقد سنت و نيز مدرنيته آلترناتيو جهت اصلي اين پروژه است. گفته مي شود شريعتي ديو خفته سنت را بيدار كرده است. اما شريعتي بر خفته بودن سنت مشكوك است و معتقد است بايد چشم در چشم آن حركت كرد و منكرش نشد. بي شك اين پروژه دوگانه، در كوتاه مدت تجربه اي به نام انقلاب پتانسيلي را به نفع امر اجتماعي آزاد مي كند اما براي ارزيايي خير و شر آن بايد به نتايج اين پروژه در ميان مدت دوره توجه داشت. اين نگاه غيرتاريخي است كه تغيير و تحولات اجتماعي را مديون يا در گرو يك ايده بدانيم. واكنشي و عاطفي است. مثل همان ماجراي <<خوردم زمين تقصير ولتر بود، افتادم تو جوب تقصير روسو بود>>، است. مهم ترين پروژه شريعتي اولا نقد سنت و ثانيا يافتن مدرنيته آلترناتيو است. اين دو سرخط، همچنان مشكل و مساله دوران ما است و از همين رو در هر پرسش از زمانه، گفت وگو با شريعتي از سر گرفته مي شود. مهم ترين ميراث او به نظر من همين مواجهه بي وقفه و تراژيك و دستخوش قبض و بسط با خويشتن است. انقلاب ايران هم يكي از آن فصل ها است.

نقدي كه به فرزندان دكتر مي شود اين است كه خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه به دفاع از ميراث او مي پردازند و همه نقدها را جواب مي دهند. آيا اين سخن درست است؟

دفاع تعبير دقيقي نيست! حالت دفاعي دارد و به قول شريعتي دفاع از خود كار مستضعفين است. برعكس! كاري كه ما در تلاشش هستيم و البته با اين ادعا كه آگاهانه هم هست، از اتفاق، نقد است. نقد يعني چه؟ تلاش براي جداسازي، تفكيك كردن، دادن ملاك براي سنجيدن حدود؛ دغدغه اصلي در اين تشريحات و توضيحات همين است. به اين اميد كه حرف ها بر سر جاي دقيق خود بنشينند. هر نقدي از همينجا شروع مي شود. نقد به شريعتي پيش از هر چيز فهم موقعيت او و بر سر جايگاه تاريخي خود نشاندن اوست. به خصوص در مورد شريعتي اين رويكرد بسيار ضروري است. او به شكل توماري براي مخاطبش باز شده و طي سال ها آرام آرام، نوشته ها و حرف و سخنش در اختيار مخاطب قرار گرفته. شريعتي شبيه يك شايعه شده است. كوكتلي از داده ها و توهمات و تجربيات و شكست هاي عاطفي. نقد در اينجا در وهله اول بايد كارش همين جداسازي هاي سره از ناسره باشد. خارج كردن مفاهيم از وضعيت كشكولي، تفكيك ميان دريافت هاي عاطفي و نظريات. از اين رو اين نوع رويكرد به او ضروري است و نه صرفا از سر تعصب. وفاداري به يك ميراث را هم هميشه به معناي سرسپردگي نبايد گرفت. وفاداري فقط به معناي فراموش نكردن است، به ياد آوردن است. ما در اين <<ديالكتيك وفاداري و نقد>> است كه به شريعتي نگاه مي كنيم. در اين ديالكتيك است كه مي توان ميراث را نقد كرد در عين وفاداري. اتفاقا در اين ديالكتيك است كه ما مي توانيم پرهيز كنيم از بزرگ نمايي يا كوچك انگاري. غيبت اين نگاه است كه <<منتقدِ متعصب>> و <<پيروِ متعصب>> را در غلو كردن درباره نقش ايده، يك متفكر يا يك اكتور شبيه هم مي كند. برخي منتقدان شريعتي هستند كه نقش و قدرت او را در ايجاد انحراف در مسير تاريخ دموكراسي و مدرنيته چنان وسيع و موثر مي دانند كه گويي كينگ كونگي ايستاده در ميانه رودخانه تاريخ. چه تفاوتي ميان اين نگاه و آن پيرو متعصبي است كه چنين نقشي براي او قايل است در كن فيكون كردن روزگار؟ در ديالكتيك وفاداري و نقد است كه نه تنها ما مي توانيم پتانسيل هاي موجود در يك انديشه را دريابيم، بلكه ضعف هايش را نيز شناسايي كنيم. همه چيز لازم نيست با دهن كجي آغاز شود. شريعتي ابزارهاي نقد خودش را در اختيار مخاطب آشنايش مي گذارد. (معروف است شريعتي در دانشگاه نمره بيست را فقط به شاگرداني مي داده كه در نقد سخنان استاد مي نوشته اند. ) نقد هاي بسياري را مي توان بر اساس تفكر خود او انجام داد:

1- شريعتي بر اساس تحليل از ناهمزماني تاريخي و تقويمي ما (به لحاظ تاريخي پايان قرون وسطي و به لحاظ تقويمي پايان قرن بيستم) دو پروژه را همزمان دنبال مي كند، نخست نقد سنت و ضرورتا پيشبرد پروژه رفرم ديني و خروج از سپهر يكپارچه نظام ديني كليسايي و نتيجتا سر زدن انسان و… دوم نقد مدرنيته موجود و ضروتا نقد عقلانيت ابزاري، ماشينيزم، تك الگو بودن جهانشمول، اليناسيون و… پيشبرد اين دو پروژه همزمان اين ريسك را به دنبال دارد كه در همينجا و هم اكنون تاريخي و اجتماعي ما به خنثي كردن يكديگر منجر شوند و توسط پروژه هاي رقيب مصادره شوند.

2- نقد دينداري خفته از عناصر اصلي پروژه شريعتي در رفرم ديني بوده است، مي توان از او پرسيد كه تا كجا خطرات و عوارض دينداري بيدار را &ndash;بنيادگرايي- پيش بيني كرده بوده است. شريعتي طراح تز <<مذهب عليه مذهب>> و <<نهضت>> عليه نهاد است، اما مي توان از او پرسيد كه تكيه بر نقش اجتماعي مذهب و كشاندنش به حوزه نزاع قدرت و ضد قدرت چه ريسك هايي را مي تواند براي پيشبرد مبارزه آزاديخواهانه به دنبال داشته باشد.

3- امكان رقابت ميان دو نوع رويكرد شريعتي به مفاهيمي چون قدس، ايمان، اخلاق در كويريات در مقايسه با متوني كه نامش را اسلاميات گذاشته. حسن شريعتي اين است كه انديشه خود را همواره با بازتعريف مفاهيم مورد اجماع و در ميان يك سري دوگانه ها تعريف مي كند، (دوگانه عقل و دين/عرف و قدس/شرق و غرب/ آزادي و عدالت/خدا و مردم/). مونتين، فيلسوف اخلاق قرن هفدهمي فرانسوي مي گفت كه براي من انديشيدن شبيه اسب سواري است؛ يعني حفظ تعادل روي زميني مدام در حال حركت. به نظرم شريعتي نيز چنين خصلتي را داراست؛ حركت به جلو با وجود زمين ناهموار و با وجود تكان مدام. (شايد قرن ها بحث است بر سر همين موضوع كه مونتين فيلسوف است يا نه) اما ابهام پروژه او نيز مي تواند از همينجا ناشي شود.  مقصود اينكه نقد شريعتي- مثل هر نقدي- بايد در كنار فهم دقيق جايگاه حرف و حديث او صورت بگيرد. شريعتي را مي توان در رقابت با خود او هر بار تفسير كرد و اين خصلتي آزاديبخش براي يك متفكر است. اگرچه در كوتاه مدت مي تواند منشاسوءتفاهمات بسياري شود و شريعتي بيشتر از هر كسي متوجه اين سوءتفاهماتي كه برمي انگيزد، بود. (خويش گفته هاي شريعتي كه به شكل جداگانه توسط بنياد شريعتي درآمده همين را نشان مي دهد) .

تنها زندگينامه معتبري كه در داخل ايران درباره شريعتي نوشته شده را همسر ايشان نوشته اند . با وجود اهميت زندگينامه در بررسي انديشه ها و تاثير يك متفكر به خصوص با توجه به نكات حساسي كه در مورد خاص شريعتي وجود دارد، تنها اثر قابل توجه كتاب علي رهنماست. آيا بهتر نيست كه خانواده كه به منابع دست اول دسترسي دارند يك زندگينامه مفصل و انتقادي درباره او تهيه كنند؟ آيا نقصي در اين زمينه مشاهده نمي كنيد؟

بي ترديد شناخت زندگي يك متفكر ضروري است و خوشبختانه امروزه با اهميت پيدا كردن موضوعاتي چون امر زيست شده، فرد، اخلاق، حريم خصوصي و… زندگينامه ها هم اهميت بيشتري پيدا كرده اند. زندگينامه ها از اين حيث اهميت دارند كه انديشه هاي يك شخصيت را در پرتو يزيستش بخوانيم و در عين حال ملاك هايي براي ارزيابي در اختيار ما قرار مي دهند. شريعتي از معدود متفكراني است كه زندگي اش شبيه انديشه اش است و از همين رو بايد زندگي اش را شناخت. اصلا در بسياري اوقات كليد فهم انديشه هاي او در زيستنش است. تا سال 1374كه كتاب <<طرحي از يك زندگي>> توسط پوران شريعت رضوي درآمد، مخاطب شريعتي از او چيز زيادي نمي دانست به جز مجموعه اي از اطلاعات جسته-گريخته، يك سري <<شبه شايعه>>! در مورد سن و سالش، در مورد خانواده اش، تحصيلاتش، عشق هايش و بغض هايش… . همه چيز تقريبي. از همين رو با درآمدن كتابِ مادر (ما البته ايران نبوديم) واكنش هاي غريبي به پا شد. ملغمه اي از <<فيا عجبا>> و <<چه جالب>> و <<كي فكرش را مي كرد!>>. اين كتاب يك شوك كامل بود. برخي دلخور شدند از نويسنده كتاب، برخي از شريعتي. هم ملاط داد براي افشاگري (ده سال بعد مي شنيدم از صداي امريكا كه مورخ معروف و مطرح بدون اينكه كدي بياورد از كتاب، چنان سخن مي راند كه گويا خودش به اين اسرار مگو راه برده)، هم فرصت داد براي فهم شريعتي به گونه اي ديگر. كتاب علي رهنما، هم دومين كار پژوهشي جدي درباره زندگينامه شريعتي است كه در سال هاي پاياني دهه هفتاد به زبان انگليسي درآمد و خيلي زود به فارسي ترجمه شد. خانواده تا كنون در مسير همين شفاف سازي نسبت به شخصيت شريعتي اقدامات جدي اي انجام داده است و به گمانم مشابهش در مورد شخصيت ديگري (در ميانه چهره هاي فرهنگي- سياسي و ديني) تا كنون اتفاق نيفتاده. اولين و مهم ترينِ اين اقدام، چاپ كتاب گفت وگوهاي تنهايي است كه نوشته هاي خصوصي شريعتي محسوب مي شده و از سوي دفتر تدوين آثار شريعتي و آن هم درميانه دهه 60 و تحت نظارت پوران شريعت رضوي به چاپ رسيده است. اين نوشته ها البته اتوبيوگرافي نيست ولي بي ترديد اتوپرتره (auto portrait) هست. در 1374، چاپ كتاب طرحي از يك زندگي به همين منظور انجام شده است (كه خاطرات فرزندان هم كمابيش در آن مستتر است). كتاب علي رهنما، مسلماني در جست وجوي ناكجاآباد بيوگرافي مهم و معتبري است. هم به دليل حجم رفرانس ها و اسناد، اشراف بر نوشته هاي شريعتي و جمع آوري خاطرات و… بي ترديد نقص هايي دارد و آن به دليل غيبت يك سري اسناد در زمان نگارش آن است. به عنوان مثال، در زمان نگارش اين كتاب به جز چند افشاگري در مجله 15خرداد درباره نسبت شريعتي و ساواك و چاپ مقالات دكتر در روزنامه كيهان، هنوز سندي به چاپ نرسيده بود و سه جلد كتاب <<شريعتي به روايت اسناد ساواك>> هنوز به بازار نيامده بود. طبيعتا آقاي رهنما در غيبت اين اسناد و بر اساس چند نشانه مجبور به طرح فرضياتي شده است كه صرفا خصلت تفسير دارد و نه قطعيت خبري. و نمونه هايي از اين دست البته. در ادامه همين شفاف سازي است كه باز خانواده شريعتي، در دهه 80 كتاب عكس ها را با عنوان <<آخرين تصوير>> به بازار مي فرستند. باز همان موقع يادم مي آيد كه جنجال شد و پاي اين جنجال به بي بي سي هم كشيد. خود عكس ها شد موضوعي براي حرف و حديث هايي پيرامون مثلا حوزه خصوصي و عمومي و <<كي بود و چي فكر مي كرديم>> و غيره و البته اين آخرين اقدام خانواده كه عبارت باشد از چاپ نامه هاي علي شريعتي به همسرش از پاريس كه مربوط مي شود به سال هاي پاياني دهه 30 تحت عنوان <<برسد به دست پوران عزيزم>>. منظورم اين است كه ما به ضرورت شفاف سازي درباره شخصيت شريعتي نه تنها واقفيم كه اصرار داريم و اقدام نيز كرده ايم. حتي خصوصي ترين لحظات زندگي اش را عمومي مي كنيم تا امكان صحبت كردن درباره مفاهيمي مثل عشق، مردسالاري، زن ذليلي! و…. حتي فراهم بيايد كه الحمدالله آمده است. نامه هاي عاشقانه دو جوان تحصيلكرده دهه سي مگر اين روزها نشده است فرصتي براي افشاگري؟ <<او يك مردسالار بود>>! <<او به همسرش ستم مي كرد>>، <<او به نام دختر نمي انديشيده است>>! <<او پسر مي خواسته است>>. در كنار اين داده هاي بيوگرافيك كه از سوي خانواده و ديگران به بازار عرضه شده البته بايد به سهم پژوهش ها و حجم بالاي آنها هم اشاره كرد. فهرست آثاري كه درباره شريعتي نوشته شده تا همين الان حدود دويست و خرده اي كتاب در ايران است كه جنبه تحقيقاتي و پژوهشي دارد و آثارش از ابعاد فلسفي، تاريخي، جامعه شناسي، فرهنگي، سياسي و… ارزيابي شده. در پژوهش هاي خارج از كشورو به زبان ديگر نيز اشاره شده به چهره هايي چون ابراهاميان، فرزين وحدت، بروجردي، آصف بيات، قبلتر ها عنايت و… شريعتي البته مشروعيتش را از متوليانش نمي گيرد. قرائت ما تنها يك قرائت از قرائت هاي متعدد از او است، قرائت هايي مدام در حال تغيير. بازخواني مدام آن تفكر و آزاد كردن پتانسيل ها و امكانات دروني آن به مدد يافتن تناقض ها و ابهامات آن و بررسي امكانات دروني يك انديشه در پرتو گفتمان زمانه و معضل امروزي، معناي وفاداري است و دغدغه ما نيز همين است. دغدغه ديگر هميشگي ما نيز اين است كه مشاركت مان در اين باب، جنس خانوادگي نداشته باشد و اتوماتيك تلقي نشود. معلوم نيست چقدر در اين تلاش موفق بوده ايم. ديگران بايد بگويند. شريعتي طراح پرسش هاي بسيار اساسي است كه همچنان پرسش هاي زمانه ما است و رجوع به او الزامي است. پذيرفتن پاسخ هايش ماجراي ديگري است.

دریافت فایل پی‌دی‌افنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 18, 2016 644 بازدید       [facebook]