[]


دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز (۱۳۴۱)

دستور ساواک برای بازرسی وسایل شریعتی در مرز

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ گزارش: تیر ۱۳۴۱

 

۱ـ از مرکز

۲ـ به تبریز ـ مهاباد ـ سنندج ـ کرمان ـ آبادان

تاریخ ۴۱/۴/۹

رمز شود

علی شریعتی مزینانی اهل مشهد که وسیله ترن از فرانسه عازم ایران است حامل مقداری اعلامیه مضره می باشد . دستور فرمائید مرزبانی محل در جریان امر بوده و بمحض وروداثاثیه وی رادقیقاً بازرسی نتیجه را تلگرافید.

سرلشکر پاکروان        ۴۱/۴/۷نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 15, 2015 1202 بازدید       [facebook]