[]


واکنش ساواک درمورد ترجمه «دوزخیان روی زمین» (۱۳۴۹)

22

ساواک و «دوزخیان روی زمین»

منبع: کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۴۹

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور

ریاست ساواک استان خراسان (مشهد ۹ ه )

درباره … علی شریعتی مزینانی فرزند محمد تقی ….

عطف به ۱۱۴۸۱ / ه ۱ـ۲۴ /۵/ ۴۹

اخیرا یکی از سوژه‌های ساواک تهران در یک مذاکره خصوصی اظهار داشته دکتر علی شریعتی مشغول ترجمه کتاب دوزخیان روی زمین می‌باشد که درکتاب فوق شکل‌های استعمار فرانسه در الجزایر و طرق مبارزه با آنان ذکرشده. خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از امکانات موجود درمورد ترجمه کتاب مزبور توسط نامبرده بالا تحقیق و نتیجه را بموقع باین اداره کل اعلام نمایند. هـ

مدیرکل اداره سوم . مقدمنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : فوریه 14, 2015 1408 بازدید       [facebook]