0
رسول محمدی (ناشناس) Ago

سلام

نمی دانم خانواده شریعتی به خصوص فرزندان آن بزرگوار که خودشان شناسنامه اشان مزینانی است چرا این قدر از کاهک دفاع می کنند و به زور می خواهند بگویند کویر کاهک مگر می شود تاریخ  و جغرافیا را عوض کرد شما در هیچ کتاب تاریخی اسمی از این ده پیدا نمی کنید مگر این که شما دخترها برایش بتراشید کاهک در کنار مزینان یا بلوک مزینان؟ کمی به درها و پلاک های قدیمی این ده دقت بکنید نوشته بلوک مزینان! چه شما بخواهید و چه نخواهید مزینان به نوبه ی خود بزرگ است و پدران شما در این روستا بزرگ شده اند ….

اپراتور سایت پاسخ داده شده ago