علی حواس‌اش جمع زندگی نبود | گفت‌وگو با پوران شریعت‌رضوی (اندیشه پویا ـ نوروز ۱۳۹۴)

علی حواس‌اش جمع زندگی نبود گفت‌وگو با پوران شریعت‌رضوی منبع: ماهنامه اندیشه پویا (شماره ۲۴) تاریخ: نوروز ۱۳۹۴   آذر تشکر / آمنه شیرافکن  |  پوران خانم زن جنگده‌ای است. همسر دکتر علی شریعتی بودن با فراز و نشیب‌هایی در زندگی‌اش همراه بوده اما تاکید دارد که هیچ‌وقت «رمانتیک» نبوده. نه تخیل علی شریعتی شدن … ادامه خواندن علی حواس‌اش جمع زندگی نبود | گفت‌وگو با پوران شریعت‌رضوی (اندیشه پویا ـ نوروز ۱۳۹۴)