[]


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «شفاعت از خاک». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

407-294-1389-8-18-13-0-18-1D76


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «امامت». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

408-295-1389-8-18-13-10-48-CEBF

 

 


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «خواجه نصیر». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

409-296-1389-8-18-13-15-55-F201


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی 

درباره‌ی «عقل و وحی». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

410-297-1389-8-18-13-19-17-309D


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «سعی در مکه». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

411-298-1389-8-18-13-23-53-47CC


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «مفاتیح» و «دعا». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

 

 


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «جامعه‌شناسی». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

414-303-1389-8-18-14-0-2-4E3C


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

اعتراض‌هایی بر ضدّ «کویر». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

413-302-1389-8-18-13-57-37-50B


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی

درباره‌ی «علم غیب پیامبر» و «معجزه». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

(بیشتر…)


نقد و فتوا علیه شریعتی( جزوه سال۱۳۵۶)

علیه شریعتی 

«افشاگری در مورد جامعه‌شناسان». از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

(بیشتر…)