[]


گزارش ساواک از حضور مصطفی خمینی در زینبیه۱۳۵۶

گزارش ساواک از حضور مصطفی خمینی در زینبیه

زمان گزارش   ۱۳۵۶ شمسی

306-134-1389-7-20-20-34-21-F0D2


تلاش ساواک برای تصاحبِ جسدِ شریعتی۱۳۵۶

تلاش ساواک برای تصاحبِ جسدِ شریعتی

دو گزارش از کتاب «شریعتی به روایت اسناد ساواک»
(بیشتر…)


آمادگیِ ساواک در مشهد۱۳۵۶

9آمادگیِ ساواک در مشهد
تاریخ گزارش: ۲ تیرماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


گزارش ساواک از شعارهای دانشجویان در موردِ درگذشتِ شریعتی۱۳۵۶

8گزارش ساواک از شعارهای دانشجویان در موردِ درگذشتِ شریعتی
تاریخ گزارش: ۳۱ خردادماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


ساواک و جسد شریعتی۱۳۵۶

7ساواک و جسد شریعتی
تاریخ گزارش: ۱۰ تیرماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


گزارشِ ساواک درباره‌ی تظاهرات به مناسبتِ درگذشتِ شریعتی۱۳۵۶

5گزارشِ ساواک درباره‌ی تظاهرات به مناسبتِ درگذشتِ شریعتی
تیرماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


گزارش ساواک درباره‌ی انتقالِ جسدِ شریعتی به سوریه۱۳۵۶

3گزارش ساواک درباره‌ی انتقالِ جسدِ شریعتی به سوریه۱۳۵۶
تیرماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


گزارش ساواک از برنامه‌های دانشجویان در ارتباط با شریعتی در آلمان۱۳۵۶

2گزارش ساواک از برنامه‌های دانشجویان برای شریعتی در آلمان
تاریخ گزارش: ۶ تیرماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


گزارش ساواک از مرگِ شریعتی۱۳۵۶

مرگگزارش ساواک از مرگِ شریعتی
۳۱ خردادماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)


آمادگیِ ساواک برای برخورد با مجالس ترحیمِ شریعتی۱۳۵۶

3آمادگیِ ساواک برای برخورد با مجالس ترحیمِ شریعتی
تاریخ گزارش: ۱ تیرماه ۱۳۵۶. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

(بیشتر…)