[]


برنامه‌ی تدریس در نیمسال دوم ۱۳۵۰ – ۱۳۴۹

30برنامه‌ی تدریس در نیمسال دوم ۱۳۵۰ -۱۳۴۹

(بیشتر…)


نامه‌ی معاون آموزشی دانشگاه به رئیس دانشکده درباره‌ی شریعتی و سهامی۱۳۵۰

35نامه‌ی معاون آموزشی دانشگاه به رئیس دانشکده درباره‌ی شریعتی و سهامی ۱۳۵۰/۲/۲۶

(بیشتر…)


انتقال موقت از دانشگاه به وزارت علوم ۱۳۵۰.

28انتقال موقت از دانشگاه به وزارت علوم

شش ماهه‌ی دوم ۱۳۵۰.

(بیشتر…)


تمدید مدتِ مأموریت در وزارت علوم ۱۳۵۱.

29تمدید مدتِ مأموریت در وزارت علوم

شش ماهه‌ی اول ۱۳۵۱.

(بیشتر…)


حکم بازنشستگی ۱۳۵۲.

31حکم بازنشستگی

دی‌ماه ۱۳۵۲.

(بیشتر…)


وصیت شرعی ۱۳۵۵

25وصیت شرعی

این سند را علی شریعتی در آذرماه ۱۳۵۵ (حدود شش ماه قبل از مرگش) خطاب به محمدرضا حکیمی نوشته است. خانواده‌ی شریعتی پس از باخبر شدن از نوشته شدن این نامه، متنی خطاب به محمدرضا حکیمی نوشتند و درخواست کردند که او نوشته‌ها و گفته‌های شریعتی را بازبینی کند اما حکیمی هرگز چنین نکرد و نهایتاً اصل نامه را نیز به خانواده بازگرداند.

(بیشتر…)


گزارش پزشکی قانونیِ ساتمپتون ۱۳۵۶

گزارش پزشکی قانونیِ ساتمپتون

1356/4/15

1977 July این گزارش در جواب به نامه‌ی گرانمایه، دبیر دومِ وقتِ سفارت ایران در لندن، نوشته شده است. از کتابِ شریعتی به روایت اسناد ساواک.

 

 

36

 

 

 


گذرنامه ۱۳۵۶

 

37گذرنامه‌ی شریعتی

در 26 اردیبهشت 1356 شریعتی با گذرنامه‌ای به نام علی مزینانی به مقصد بلژیک ایران را برای همیشه ترک کرد.

(بیشتر…)


استعفا از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌۱۳۵۶

40استعفای شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌ ۱۳۵۶/۱

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۶، در تدارک برای خروج از کشور، علی شریعتی از عضویت در هیأت مدیره‌ی صندوق خیریه‌ی فاطمه‌ی زهرا در روستای کاهه استعفا می‌دهد. دست‌نویسِ استعفانامه‌ی او ضمیمه شده است.

(بیشتر…)