[]


تأیید سفارت ۱۳۴۲.

51تأییدیه سفارت ایران در مورد مدرک تحصیلی شریعتی۴۲/۱۲/۲۱

(بیشتر…)


مراحل استخدام در دانشگاه مشهد۴۴

49مراحل استخدام شریعتی در دانشگاه مشهد۴۴/۱۲/۹

(بیشتر…)


مدرک استادیار تمام‌وقت۱۳۴۶

52ارتقاء به استادیار تمام‌وقت ۴۶/۷/۲۷

(بیشتر…)


حکم استخدام در دانشگاه مشهد ۱۳۴۷

54حکم استخدام در دانشگاه مشهد۴۷/۱/۱

(بیشتر…)


حقوق و فوق‌العاده‌ی دریافتیِ ۱۳۴۷

53حقوق و فوق‌العاده‌ی دریافتیِ شریعتی۴۷/۱/۱

(بیشتر…)


درخواست اعلام نظر درباره‌ی نشریاتِ دینی آموزش و پرورش ۱۳۴۸

55درخواست اعلام نظر درباره‌ی نشریاتِ دینی آموزش و پرورش۴۸/۱/۱۷

(بیشتر…)


شکایت‌ از وزارت آموزش و پرورش ۱۳۴۸

56شکایت‌نامه‌ی شریعتی از وزارت آموزش و پرورش ۴۸/۵/۲۵

(بیشتر…)


ممانعت از شرکت شریعتی در کنگره «مذهب و صلح» ۱۳۴۹

57ممانعت از شرکت شریعتی در کنگره «مذهب و صلح»۴۹/۷/۲۷

(بیشتر…)


تذکر به شریعتی در مورد حضور و غیاب دانشجویان بهمن‌ماه ۱۳۴۹.

58تذکر به شریعتی در مورد حضور و غیاب دانشجویانش
بهمن‌ماه ۱۳۴۹.

(بیشتر…)


پاسخ به شکایت شریعتی ۱۳۴۹.

59پاسخ شورای سازمان امور اداری و استخدامی به شکایت شریعتی اسفندماه ۱۳۴۹.

(بیشتر…)