[]


تصویبِ موضوع و استادِ راهنمای تز ۴۰

46تصویبِ موضوع و استادِ راهنمای تز ۱۳۴۰

(بیشتر…)


معافیت از خدمت زیر پرچم۴۰

47معافیت از خدمت زیر پرچم

(بیشتر…)


گواهی اشتغال به تدریس۴۲

48گواهی اشتغال به تدریس ۴۲/۱۰/۵

(بیشتر…)


مدرک دکتری ۱۳۴۲

44مدرک دکتری۴۲/۱۱/۲۲

(بیشتر…)


ترجمه و تأیید مدرک دکترای ۱۳۴۲

43ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی۴۲/۱۱/۲۲

(بیشتر…)


تعیین تاریخ جلسه‌ی دفاع تزِ دکتری ۱۳۴۲

تاریخ پایان نامه تعیین تاریخ جلسه‌ی دفاع تزِ دکتری 42/3/28

(بیشتر…)


ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی۱۳۴۲

50ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی۴۲/۱۲/۲۱

 

(بیشتر…)


تأیید سفارت ۱۳۴۲.

51تأییدیه سفارت ایران در مورد مدرک تحصیلی شریعتی۴۲/۱۲/۲۱

(بیشتر…)


مراحل استخدام در دانشگاه مشهد۴۴

49مراحل استخدام شریعتی در دانشگاه مشهد۴۴/۱۲/۹

(بیشتر…)


مدرک استادیار تمام‌وقت۱۳۴۶

52ارتقاء به استادیار تمام‌وقت ۴۶/۷/۲۷

(بیشتر…)