[]


بسته شدن حسینیه ارشاد تا شهادت( ۱۳۵۲تا ۱۳۵۶)

images۸

بسته شدن حسینیه ارشاد تا شهادت

از تاریخ ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶

(بیشتر…)