[]


ایام دانشجویی و ازدواج( ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷)

 

ایام دانشجویی و ازدواج ، مشهد ( ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷)