[]


مراسم اولین سالگرد دکتر شریعتی در مسجد ارگ. (۱۳۵۷/۳/۲۸)

15330002D5-5-2009H11-7-44

مراسم اولین سالگرد دکتر شریعتی در مسجد ارگ.

به مناسبت اولین سالگرد شهادت شریعتی دوستداران شریعتی به دعوت استاد محمد تقی شریعتی در مسجد ارک تهران اجتماع کردند. بنابر اسناد ساواک شرکت کنندگان دراین مراسم «..قریب ۵۰۰۰ در داخل مسجد و  هزار نفر در نزدیک آن گرد آمده بودند. این مجلس که در تاریخ ۱۳۵۷/۳/۲۸ با حضور چهره‌هایی چون مهندس مهدی بازرگان، دکتر سامی و پرویز خورسند استاد محمد تقی شریعتی و اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی شرکت داشتند. دراین مراسم آقایان دکتر سامی و استاد محمد تقی شریعتی سخن گفتند و این مجلس در ساعت هفت و نیم شب به پایان رسید. تعدادی از افراد شرکت کننده در خیابانهای خیام و باب همایون اجتماعات پراکنده ای ترتیب دادند و با دادن شعار و پرتاب سنگ با دخالت مأمورین انتظامی متفرق شدند و شانزده نفر دستگیر شدند.

اطاعیه احزاب سیاسی به مناسبت اولین سالگرد

تصاویر

 


مراسم اولین سالگرد شریعتی در سوریه – 1357(فاقد فایل صوتی) ناقص

مراسم اولین سالگرد شریعتی در سوریه – 1357

فایل صوتی.