[]

این اسناد مربوط به واکنش‌ها و بازتاب مرگ شریعتی درمیان احزاب و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی است.


اطلاعیه نهضت آزادی ایران(خارج از کشور) به مناسبت شهادت شریعتی . (مرداد/۱۳۵۶)

اطلاعیه نهضت آزادی ایران(خارج از کشور) به مناسبت شهادت شریعتی.

مرداد ماه ۱۳۵۶

 


اسناد ساواک؛ پی‌گیری پرونده‌ی شریعتی در خارج از کشور پس از مرگِ او (آبان/۱۳۵۶)

 

 

 گزارش مرگ شریعتی مزینانی فرزند محمد تقی

 


گزارش ساواک از چاپِ خبری درباره‌ی شریعتی در لوموند ( تیر / ۱۳۵۶)

 

 فوت شریعتی به نقل از لوموند


گزارش ساواک از مجلس ختم شریعتی در وین( تیر / ۱۳۵۶)

 

photo_2017-12-23_13-23-58

 

مراسم ختم توسط دانشجویان مذهبی ایران مقیم وین


گزارش ساواک از حضور مصطفی خمینی در زینبیه(شهریور/۱۳۵۶)

 

حضور مصطفی خمینی بر سر مقبره شریعتی


دو گزارش از تلاش ساواک برای تصاحبِ جسدِ علی شریعتی( خرداد و تیر/ ۱۳۵۶)

 

 ساواک و جسدِ علی شریعتی

 


گزارش ساواک از شعارهای دانشجویان در موردِ درگذشتِ شریعتی (تیر/۱۳۵۶ )

 

1

 

 

 

تحریکات دانشجویی  در کرج پس از فوت شریعتی


ساواک و جسد شریعتی( تیر/ ۱۳۵۶)

7

 

سفارت شاهنشاهی و دوستور کالبد شکافی