[]

شریعتی با ورود به حسینیه ارشاد در سال ۱۳۴۷، فعالیتهای فشرده خود را با عرضه سلسله کنفرانس‌ها، کلاس‌ها و مجموعه‌ای از نشست‌های خصوصی و دانشگاهی در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌کند. حسینیه ارشاد در سال ۱۳۵۱ به دنبال دستگیری دکتر شریعتی بسته می‌شود . پس از آزادی در سال ۱۳۵۴ این سخنرانی‌ها به شکل نشست‌های خصوصی ادامه پیدا می‌کند و با مرگ شریعتی در سال ۱۳۵۶به پایان می‌رسد.
این سخنرانی‌ها یکی از منابع مهم شناخت شکلگیری نوعی گفتمان و گرایش در میان جوانان دهه ۵۰ هستند. صدا، فن خطابه و سبک شریعتی در ازائه سخنرانی‌هایش طی این سال‌ها (و امروز نیز) هم‌چنان یکی از موضوعات بحث و گفتگو و نقد در باره نقش خطابه در انقلابات و دموکراسی‌هاست.

Error 404 متاسفانه آنچه شما خواسته اید نتیجه ای در بر نداشت