[]

شریعتی با ورود به حسینیه ارشاد در سال ۱۳۴۷، فعالیتهای فشرده خود را با عرضه سلسله کنفرانس‌ها، کلاس‌ها و مجموعه‌ای از نشست‌های خصوصی و دانشگاهی در تهران و شهرستان‌ها آغاز می‌کند. حسینیه ارشاد در سال ۱۳۵۱ به دنبال دستگیری دکتر شریعتی بسته می‌شود . پس از آزادی در سال ۱۳۵۴ این سخنرانی‌ها به شکل نشست‌های خصوصی ادامه پیدا می‌کند و با مرگ شریعتی در سال ۱۳۵۶به پایان می‌رسد.
این سخنرانی‌ها یکی از منابع مهم شناخت شکلگیری نوعی گفتمان و گرایش در میان جوانان دهه ۵۰ هستند. صدا، فن خطابه و سبک شریعتی در ازائه سخنرانی‌هایش طی این سال‌ها (و امروز نیز) هم‌چنان یکی از موضوعات بحث و گفتگو و نقد در باره نقش خطابه در انقلابات و دموکراسی‌هاست.


چکیده سخنرانی”زیباترین روح پرستنده”

زیباترین روح پرستنده

دوره تاریخی: 1348-1351

معادل مکتوب: م.آ. 8

(بیشتر…)


چکیده سخنرانی”نقش انقلابی یاد و یادآوران”

نقش انقلابی یاد و یادآوران

دوره تاریخی: 1348-1351

معادل مکتوب: م.آ. 7

(بیشتر…)


چکیده سخنرانی”شهادت”

شهادت

دوره تاریخی:1348-1351

معادل مکتوب: م.آ. 19

(بیشتر…)


چکیده سخنرانی”مقدمه کنفرانس حسن الامین”

مقدمه کنفرانس حسن الامین

دوره تاریخی: 1348-1351

معادل مکتوب: م.آ. 31

(بیشتر…)


چکیده سخنرانی”تمدن و تجدد”

تمدن و تجدد

دوره تاریخی: 1348-1351

نام دیگر: متمدن و متجدد

معادل مکتوب: م.آ. 31

(بیشتر…)


چکیده سخنرانی”علی، انسان تمام”

علی، انسان تمام

دوره تاریخی: 1348-1351

نام دیگر: انسان تمام

معادل مکتوب: م.آ. 25

(بیشتر…)


چکیده سخنرانی “مسئولیت شیعه بودن”

مسئولیت شیعه بودن

دوره تاریخی: 1348-1351

نام دیگر: شیعه

معادل مکتوب: م.آ 7

(بیشتر…)


چکیده سخرانی “چه نیازی است به علی؟”

چه نیازی است به علی؟

دوره تاریخی: 1348-1351

نام دیگر : ۲۳سال مبارزه برای مکتب، 25 سال سکوت برای وحدت، 5 سال حکومت برای عدالت. علی، مکتب، وحدت و عدالت. 23 سال فداکاری در راه مکتب.

معادل مکتوب: م.آ۲۶

(بیشتر…)


چکیده سخنرانی “روش شناخت اسلام”

 روش شناخت اسلام

دوره تاریخی: 1343-1348

معادل مکتوب: م.آ ۲۸ (بیشتر…)


چکیده سخنرانی”میعاد با ابراهیم”

میعاد با ابراهیم

دوره تاریخی 1348-1351

معادل مکتوب: م.آ ۲۹

(بیشتر…)