[]

این مجموعه شامل تصاویری است از زادگاه دکتر شریعتی و اجدادش که توسط مردم گرفته شده و نمایی است از آنچه دکتر شریعتی در کویر به آن اشاره دارد، هر چند که با گذشت زمان تغییرات عمده‌ای کرده است. می‌کوشیم که در این صفحه تصاویر متنوعی از زادگاه پدری و مادری به نمایش گذاشته شود .


تصاویری از مزینان و کاهک زادگاه دکتر شریعتی

تصاویری از مزینان و کاهک زادگاه  دکتر شریعتی