[]


فتوای حجت‌الاسلام جعفر صبوری در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

حجت‌الاسلام جعفر صبوری

فتوای حجت‌الاسلام جعفر صبوری درمورد آثار شریعتی.

۱۳۹۷ (۱۳۵۶ خورشیدی)

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

441-337-1389-8-25-15-35-31-88E6


فتوای آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

 آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری

فتوای آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری درمورد آثار شریعتی.

در سال ۱۳۵۶،

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

432-328-1389-8-25-12-16-27-9B20


فتوای آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

  آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی

فتوای آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی درمورد آثار شریعتی.

ذیحجه ۱۳۹۷ (۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

440-336-1389-8-25-15-14-54-89C9


فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

 آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی

فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی درمورد آثار شریعتی.

ذی‌القعده ۱۳۹۷ (۱۳۵۶ خورشیدی).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

436-332-1389-8-25-13-16-8-CF46


فتوای آیت الله خمینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

آیت‌الله خمینی

فتوای آیت‌الله خمینی درمورد دکتر شریعتی .

شعبان ۱۳۹۷ (تابستان ۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.


 


فتوای آیت‌الله میلانی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۳)

 آیت‌الله میلانی

فتوای آیت‌الله میلانی درمورد آثارِ دکتر شریعتی.

جمادی‌الاول ۱۳۹۴ (خردادماه ۱۳۵۳).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

428-324-1389-8-25-9-51-49-1494


فتوای آیت‌الله میلانی در مورد دکتر شریعتی(۱۳۵۱)

آیت‌الله میلانی

فتوای آیت‌الله میلانی درمورد شرکت در جلسه‌های حسینیه ارشاد.

رجب ۱۳۹۲ (تابستان ۱۳۵۱).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

 

427-323-1389-8-24-15-32-26-6A64


فتوای آیت‌الله حسن طباطبائی‌قمی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۱)

 آیت‌الله حسن طباطبائی‌قمی

فتوای آیت‌الله حسن طباطبائی‌قمی درمورد آثار دکتر شریعتی.

رمضان ۱۳۹۲ (۱۳۵۱).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

431-327-1389-8-25-12-1-11-EC9C