[]

علی شریعتی در سال 1346 به دعوت آیت الله مطهری همکاری خود را با حسینیه ارشاد آغاز کرد؛ همکاری ای که با نوشتن دو مقاله برای ویژه نامه ای به مناسبت بعثت پیامبر آغاز شد، با سخنرانی های پیاپی در دهه چهل همچون سخنران مهمان ادامه پیدا کرد و با قطع همکاری آیت الله مطهری و بایکوت رسمی و غیر رسمی حسینیه ارشاد توسط روحانیون ،از سال 50 بدل به سخنران اصلی حسینیه ارشاد تا زمان بسته شدن این مرکز در سال 1351 گردید. عمده واکنش هایی که از سوی روحانیت در باره آثار و اندیشه های علی شریعتی می توان دید از همین تاریخ آغاز می شود و با شدت و ضعف متفاوت تا به امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است. این واکنش ها البته همواره منفی و یکپارچه نبوده و طی این سال ها دستخوش قبض و بسط بوده است.


فتوای آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

  آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی

فتوای آیت‌الله علی نمازی‌شاهرودی درمورد آثار شریعتی.

ذیحجه ۱۳۹۷ (۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

440-336-1389-8-25-15-14-54-89C9


فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

 آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی

فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی درمورد آثار شریعتی.

ذی‌القعده ۱۳۹۷ (۱۳۵۶ خورشیدی).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

436-332-1389-8-25-13-16-8-CF46


فتوای آیت الله خمینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

آیت‌الله خمینی

فتوای آیت‌الله خمینی درمورد دکتر شریعتی .

شعبان ۱۳۹۷ (تابستان ۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.


 


فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۷)

آیت‌الله ملک‌حسینی

فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی درمورد خرید و فروشِ آثار شریعتی.

اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۷.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

439-335-1389-8-25-14-23-19-1D97

 

 

 

 


فتوای آیت‌الله خوئی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۷)

آیت‌الله خوئی

فتوای آیت‌الله خوئی درمورد کتابِ اسلام‌شناسیِ دکتر شریعتی.

۲۳رجب ۱۳۹۸ (۸ تیرماه ۱۳۵۷).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

426-322-1389-8-24-14-59-18-B53E


فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۷)

آیت‌الله سیدعبداله شیرازی

فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الاول ۱۳۹۸ (۱۳۵۷ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

435-331-1389-8-25-13-2-25-26F9

 

 

 


فتوای آیت‌الله سید احمد صادق روحانی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله سید احمد صادق روحانی

فتوای آیت‌الله سیدlحمدصادق روحانی درمورد آثار شریعتی.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

434-330-1389-8-25-12-50-30-DF62


فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی

فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی درمورد آثار شریعتی.

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

433-329-1389-8-25-12-36-23-7BF1


فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی

فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الثانی ۱۳۹۹ (۱۳۵۸ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

438-334-1389-8-25-13-30-19-1F10

 

 

 


فتوای آیت‌الله محمدحسین طباطبائی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

  آیت‌الله محمدحسین طباطبائی

فتوای آیت‌الله محمدحسین طباطبائی درمورد دکتر شریعتی.

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

430-326-1389-8-25-11-50-8-B210