[]


بیست و پنجمین سالگرد شهادت شریعتی ( پاریس – ۲۹ خرداد ۱۳۸۱)

لطیف پردام

تاثیر تفکر شریعتی بر جنبش مذهبی و چپ افغانستان

لطیف پردام

متن سخنرانی لطیف پدرام در مراسم بیست و پنجمین سالگرد دکتر شریعتی در پاریس
لطیف پدرام از روشنفکران و فعالان سیاسی افغانستان است.

«….زبان شریعتی کمک می کرد نسبت به اعتقاد او، آنچه خود ”عرفان“، ” برابری“، ”آزادی“ می نامید سو تفاهم ایجاد نشود. تصادفی نیست که ”کویر“ شریعتی را بیشتر و مشتاقانه تر از آثار اجتماعی او می خواندند. آنهاییکه آماده شهادت در جهت آرمان های خود هستند، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، ناخودآگاه با روح شریعتی ای که می خواست در اعماق اقیانوس ها بمیرد، احساس همدلی و یگانگی می کردند. …»

(بیشتر…)